Regelverk

Tillstånd, regelefterlevnad, kapitalkrav, mm

Meetoo AB (Meetoo eller bolaget) är ett värdepappersbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och Finansinspektionen gav Meetoo sitt tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning i november 2006.

Bolagsstyrning och organisation

Bolagsstämman är Meetoos högsta beslutande organ och tillsätter styrelsen, som i sin tur utser bolagets verkställande direktör (VD). Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Denna uppdateras årligen.

Styrelsen består av fyra ledamöter, varav endast en är verksam i bolaget. Styrelsens ordförande, Svante Adde, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör är Lotta Nilert. VD:s uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Även denna instruktion uppdateras årligen. Utöver VD-instruktionen skall VD agera inom den ram som följer av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk och att bolaget har uppdaterade riktlinjer och instruktioner i linje med Finansinspektionens anvisningar. För att styrelsen skall kunna försäkra sig om tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner - risk, regelefterlevnad samt intern- och externrevision.

Risk

Bolagets riskansvarig är bolagets VD, Lotta Nilert. VD bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativ risk samt finansiella och externa risker. I en årlig rapport sammanställer VD sin syn på bola­gets samtliga risker. Vid behov skall dessa risker kunna kvantifieras och beräknas.

VD ansvarar också för att bolaget offentliggör information om kapitaltäckning, riskhantering, ersättningssystem, den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) och annan information som bolaget enligt lag och Finansinspektionens anvisningar skall offentliggöra.
Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

Regelefterlevnad

Bolaget har givit Per Grönvall i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefter­levnad åt bolaget. Funktionens uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Per Grönvall rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Internrevision

Meetoo har givit Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, i uppdrag att vara internrevisor.
Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Han skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs.
Internrevisorn rapporterar direkt till styrelsen.

Extern revision

Uppdraget som extern revisor har lämnats till Mikael Köver, WINT. Den externe revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.
Externrevisorn rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och hantering av likviditetsrisker

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europa­parlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) och Kommissionens genomförande­förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Meetoo AB (556690-3968) på sin hemsida periodiskt uppdaterad information om sin kapitaltäckning.
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka företagets motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda företagets kunder. Reglerna innebär att företagets kapitalbas med marginal skall täcka dels de föreskrivna minimikapital-kraven, vilket, förutom ett schab­lonmässigt beräknat belopp mot exponeringen för fasta omkostnader, omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därutöver tillkommer ett beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i linje med företagets interna utvärdering av kapital och risker.
Vid det senaste rapporttillfället till FI (avseende 31 december 2017) uppfyllde företaget såväl det lagstadgade kravet på kapitaltäckning som det internt bedömda kapitalbehovet. Bolaget skall ha ett startkapital uppgående till 125.000 € vid tidpunkten för det erhållna tillståndet (i vårt fall 16 november 2006). För Meetoo AB motsvarar det 1.135 tkr.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital i enlighet med nedanstående uppställning.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:
  • 125.000 € (startkapital)
  • Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker
  • 25 procent av bolagets fasta kostnader för det föregående året (kostnadsrisk)
Kravet på att upprätthålla en så kallad kapitalkonserveringsbuffert på 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp tillkom i augusti 2014.

Beräkningsmetod

Meetoo AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker. Kravet på lägsta kapital­relation är 8% plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5% dvs totalt 10,5%. Vid senaste rapporttillfället uppgick Meetoos totala kapitalrelation till 15,86%.

Uppgifter per 2017-12-31, belopp i tkr

Kapitalbas

Kärnprimärkapital

1 308

Övrigt primärkapital

0

Supplementärkapital

0

Total kapitalbas

1 308

Riskvägt exponeringsbelopp

Exponeringar mot stater och centralbanker

0

Institutsexponeringar

231

Företagsexponeringar

163

Hushållsexponeringar

0

Övriga poster

941

Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisker enligt schablonmetoden

1 335

Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisker

0

Summa riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och marknadsrisker

1 335

Riskvägt exponeringsbelopp för fasta kostnader

7 203

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

8 538

Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgörs av summan av exponeringsbeloppet för kredit- och marknadsrisker och exponeringsbeloppet för fasta kostnader.

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar

Kärnprimärkapitalkrav, 4,5%

384

Överskott av kärnprimärkapital

924

Kärnprimärkapitalrelation

15,32%

 

 

Primärkapitalkrav, 6%

512

Överskott av primärkapital

796

Primärkapitalrelation

15,32%

 

 

Totalt kapitalkrav, 8%

683

Överskott av totalt kapital

625

Total kapitalrelation

15,32%

 

 

Bolagets totala kapital får inte heller understiga beloppet för det startkapital som krävdes då institutet auktoriserades

1 135

Kapitalkonserveringsbuffert

213

Internt bedömt kapitalbehov

1 135


Likviditetsreserv

Meetoo AB skall hålla en likviditetsreserv som överstiger det högsta av exponerings-beloppet avseende fasta omkostnader, 7.203 tkr, och summan av exponeringsbeloppet för kreditrisker och marknadsrisker, 1.335 tkr. Per 2017-12-31 innebär det ett totalt kapitalkrav på 8 procent av 8.538 tkr, dvs 683 tkr.
Meetoos likviditetsreserv i form av bankmedel uppgick vid samma tillfälle till 975 tkr. Därtill fanns 128 tkr i form av börsnoterade värdepapper och obetalda kund­ford­­ringar som uppgick till 709 tkr. Totalt förfogade Meetoo därmed över 1.812 tkr eller ca 265 procent av kapitalkravet.

Hantering av likviditetsrisk

Likviditetsrisken avser bolagets eventuella svårigheter att disponera likvida medel för att möta sina kortsiktiga åtaganden. Som framgått ovan har bolaget ett bundet eget kapital (garanti­kapital) om 1.135.000 kr. Vi har dessutom en god kännedom om våra löpande kostna­der och intäkter, varför styrelsens bedömning är att likviditets­risken är liten.
Bolagets likviditetssituation och att vi uppfyller de ställda kapitalkraven följs löpan­de. Eventuella brister av väsentlig art skall omedelbart rapporteras till styrelsen.
Det kapital som bolaget har avsatt för att täcka kapitalkravet placeras riskfritt i statspapper eller av staten garanterade kreditinstituts inlåning. Detta kapital är placerat i olika finansinstitut för att undvika stora exponeringar och samtidigt täckas av bankgarantin.
Bolagets överlikviditet placeras i värdepapper. För att undvika stora exponeringar och sprida risken sprids de ut på poster under 200 tkr. Förutom placering av överlikvidi­te­ten tar bolaget inga egna positioner.
Bolaget har två checkkrediter på 100.000 resp. 200.000 kr samt tillgång till ytterligare en kredit på 200.000 kr. Dessa utnyttjas vid behov.
Bolagets egen likviditet används aldrig i samband med kundhandel. Alla affärer utförs direkt mot kundens egna likvida medel på kundens konto.  Bolaget läm­nar inga krediter till kund.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Meetoo AB har 31 januari 2013 fastställt dessa riktlinjer för lönesättningen inom bolaget:
För anställd i bolaget utgår fast lön. Lönen bestäms årsvis. Rörlig ersättning eller bonus utgår ej.
Styrelsen anser att bolaget mot bakgrund av dess storlek, verksamhetens art omfattning och komplexitet inte har anledning att ha ett mer komplicerat och omfattande regelverk än vad som framgår av ovan redovisade policy. Styrelsen följer upp och kontrollerar efterlevnad och implementering av denna policy som uppdateras årligen. Förändringar av dessa riktlinjer skall noteras på bolagets hemsida.

Handelsplatser

Nedan följer en lista över de handelsplatser som Meetoo, genom sina kunders depåbanker, för närvarande huvudsakligen använder för utförande av order.

Reglerade marknader:

• Nasdaq Stockholm

• Nasdaq Copenhagen

• Nasdaq Helsinki

• Oslo Axess

• Oslo Stock Exchange

• NGM Equity

MTF:er

• Aktietorget

• First North

I de fall Meetoos kunders depåbanker inte deltar i handeln direkt (t.ex. för handels­platser utanför EU) genomför de sådana transaktioner genom att vidarebefordra ordern till motpart som har direkt tillgång till dessa handelsplatser i enlighet med respektive depåbanks vid var tid gällande riktlinjer för utförande av samt samman­läggning och fördelning av order.