Regelverk

Tillstånd, regelefterlevnad, kapitalkrav, mm

Meetoo AB (Meetoo eller bolaget) är ett värdepappersbolag. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och Finansinspektionen gav Meetoo sitt tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning i november 2006.

Bolagsstyrning och organisation

Bolagsstämman är Meetoos högsta beslutande organ och tillsätter styrelsen, som i sin tur utser bolagets verkställande direktör (VD). Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Denna uppdateras årligen.

Styrelsen består av fyra ledamöter, varav endast en är verksam i bolaget. Styrelsens ordförande, Svante Adde, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter.

Bolagets verkställande direktör är Lotta Nilert. VD:s uppgift är att sköta den löpande förvaltningen av bolaget i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Även denna instruktion uppdateras årligen. Utöver VD-instruktionen skall VD agera inom den ram som följer av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Styrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk och att bolaget har uppdaterade riktlinjer och instruktioner i linje med Finansinspektionens anvisningar. För att styrelsen skall kunna försäkra sig om tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra kontrollfunktioner - risk, regelefterlevnad samt intern- och externrevision.

Risk

Bolagets riskansvarig är bolagets VD, Lotta Nilert. VD bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativ risk samt finansiella och externa risker. I en årlig rapport sammanställer VD sin syn på bola­gets samtliga risker. Vid behov skall dessa risker kunna kvantifieras och beräknas.

VD ansvarar också för att bolaget offentliggör information om kapitaltäckning, riskhantering, ersättningssystem, den interna kapital- och likviditetsutvärderingen (IKLU) och annan information som bolaget enligt lag och Finansinspektionens anvisningar skall offentliggöra.
Riskansvarig rapporterar direkt till styrelsen.

Regelefterlevnad

Bolaget har givit Per Grönvall i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefter­levnad åt bolaget. Funktionens uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Per Grönvall rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Internrevision

Meetoo har givit Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, i uppdrag att vara internrevisor.
Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Han skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs.
Internrevisorn rapporterar direkt till styrelsen.

Extern revision

Uppdraget som extern revisor har lämnats till Mikael Köver, WeAudit. Den externe revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.
Externrevisorn rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och hantering av likviditetsrisker

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd, Europa­parlamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) och Kommissionens genomförande­förordning (EU) nr 1423/2013 offentliggör Meetoo AB (556690-3968) på sin hemsida periodiskt uppdaterad information om sin kapitaltäckning.
Reglerna om kapitaltäckning bidrar till att stärka företagets motståndskraft mot finansiella förluster och därigenom skydda företagets kunder. Reglerna innebär att företagets kapitalbas med marginal skall täcka dels de föreskrivna minimikapital-kraven, vilket, förutom ett schab­lonmässigt beräknat belopp mot exponeringen för fasta omkostnader, omfattar kapitalkraven för kreditrisker, marknadsrisker och operativa risker. Därutöver tillkommer ett beräknat kapitalkrav för ytterligare identifierade risker i verksamheten i linje med företagets interna utvärdering av kapital och risker.
Vid det senaste rapporttillfället till FI (avseende 30 september 2018) uppfyllde företaget såväl det lagstadgade kravet på kapitaltäckning som det internt bedömda kapitalbehovet. Bolaget skall ha ett startkapital uppgående till 125.000 € vid tidpunkten för det erhållna tillståndet (i vårt fall 16 november 2006). För Meetoo AB motsvarar det 1.135 tkr.

Kapitalbas

Kapitalbasen består enbart av kärnprimärkapital i enlighet med nedanstående uppställning.

Kapitalkrav

De regulatoriska minimikapitalkraven är det högsta av följande:
  • 125.000 € (startkapital)
  • Summan av kapitalkraven för kreditrisker och marknadsrisker
  • 25 procent av bolagets fasta kostnader för det föregående året (kostnadsrisk)
Kravet på att upprätthålla en så kallad kapitalkonserveringsbuffert på 2,5% av riskvägt exponeringsbelopp tillkom i augusti 2014.

Beräkningsmetod

Meetoo AB tillämpar schablonmetoden för beräkning av kreditrisker. Kravet på lägsta kapital­relation är 8% plus en kapitalkonserveringsbuffert om 2,5% dvs totalt 10,5%. Vid senaste rapporttillfället uppgick Meetoos totala kapitalrelation till 13,41%.

Uppgifter per 2018-09-30, belopp i tkr

Kapitalbas

Kärnprimärkapital

1 308

Övrigt primärkapital

0

Supplementärkapital

0

Total kapitalbas

1 308

Riskvägt exponeringsbelopp

Exponeringar mot stater och centralbanker

0

Institutsexponeringar

283

Företagsexponeringar

9

Hushållsexponeringar

0

Övriga poster

1 041

Summa riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisker enligt schablonmetoden

1 333

Riskvägt exponeringsbelopp för marknadsrisker

0

Summa riskvägda exponeringsbelopp för kreditrisk och marknadsrisker

1 333

Riskvägt exponeringsbelopp för fasta kostnader

8 424

Totalt riskvägt exponeringsbelopp

9 757

Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgörs av summan av exponeringsbeloppet för kredit- och marknadsrisker och exponeringsbeloppet för fasta kostnader.

Kapitalrelationer och kapitalbuffertar

Kärnprimärkapitalkrav, 4,5%

384

Överskott av kärnprimärkapital

869

Kärnprimärkapitalrelation

13,41%

 

 

Primärkapitalkrav, 6%

512

Överskott av primärkapital

723

Primärkapitalrelation

13,41%

 

 

Totalt kapitalkrav, 8%

683

Överskott av totalt kapital

527

Total kapitalrelation

13,41%

 

 

Bolagets totala kapital får inte heller understiga beloppet för det startkapital som krävdes då institutet auktoriserades

1 135

Kapitalkonserveringsbuffert

243

Internt bedömt kapitalbehov

1 135


Likviditetsreserv

Meetoo AB skall hålla en likviditetsreserv som överstiger det högsta av exponerings-beloppet avseende fasta omkostnader, 8.424 tkr, och summan av exponeringsbeloppet för kreditrisker och marknadsrisker, 1.305 tkr. Per 2018-09-30 innebär det ett totalt kapitalkrav på 8 procent av 9.727 tkr, dvs 778 tkr.
Meetoos likviditetsreserv i form av bankmedel uppgick vid samma tillfälle till 1.413 tkr. Därtill fanns 9 tkr i form av börsnoterade värdepapper och obetalda kund­ford­­ringar som uppgick till 965 tkr. Totalt förfogade Meetoo därmed över 2.387 tkr eller ca 307 procent av kapitalkravet.

Hantering av likviditetsrisk

Likviditetsrisken avser bolagets eventuella svårigheter att disponera likvida medel för att möta sina kortsiktiga åtaganden. Som framgått ovan har bolaget ett bundet eget kapital (garanti­kapital) om 1.135.000 kr. Vi har dessutom en god kännedom om våra löpande kostna­der och intäkter, varför styrelsens bedömning är att likviditets­risken är liten.
Bolagets likviditetssituation och att vi uppfyller de ställda kapitalkraven följs löpan­de. Eventuella brister av väsentlig art skall omedelbart rapporteras till styrelsen.
Det kapital som bolaget har avsatt för att täcka kapitalkravet placeras riskfritt i statspapper eller i av staten garanterade kreditinstituts inlåning. Detta kapital är placerat i olika finansinstitut för att undvika stora exponeringar och samtidigt täckas av bankgarantin.
Bolagets överlikviditet placeras i värdepapper. För att undvika stora exponeringar och sprida risken sprids de ut på poster under 200 tkr. Förutom placering av överlikvidi­te­ten tar bolaget inga egna positioner.
Bolagets egen likviditet används aldrig i samband med kundhandel. Alla affärer utförs direkt mot kundens egna likvida medel på kundens konto.  Bolaget läm­nar inga krediter till kund.

Ersättningspolicy

Styrelsen i Meetoo AB har 31 januari 2013 fastställt dessa riktlinjer för lönesättningen inom bolaget:
För anställd i bolaget utgår fast lön. Lönen bestäms årsvis. Rörlig ersättning eller bonus utgår ej.
Styrelsen anser att bolaget mot bakgrund av dess storlek, verksamhetens art omfattning och komplexitet inte har anledning att ha ett mer komplicerat och omfattande regelverk än vad som framgår av ovan redovisade policy. Styrelsen följer upp och kontrollerar efterlevnad och implementering av denna policy som uppdateras årligen. Förändringar av dessa riktlinjer skall noteras på bolagets hemsida.

 

Handelsplatser

Nedan följer en lista över de handelsplatser som Meetoo, genom sina kunders depåbanker, för närvarande huvudsakligen använder för utförande av order:

Reglerade marknader:
  • Nasdaq Stockholm
  • Nasdaq Copenhagen
  • NYSE
  • Oslo Stock Exchange
  • XETRA

I de fall Meetoos kunders depåbanker inte deltar i handeln direkt genomför de sådana transaktioner genom att vidarebefordra ordern till motpart som har direkt tillgång till dessa handelsplatser i enlighet med respektive depåbanks vid var tid gällande riktlinjer för utförande av samt samman­läggning och fördelning av order.

 

Integritetsskydd - GDPR

REGLER OM EXTERN INTEGRITETSPOLICY/GDPR

BAKGRUND

Meetoo AB (”Bolaget”) har arbetat fram denna integritetspolicy med anledning av Europeiska Unionens direktiv General Data Protection Regulation EU 2016:679 (”GDPR”) och Personuppgiftslagen (”PuL”). GDPR-direktivet träder i kraft den 25 maj 2018 i hela EU och har i Sverige omsatts till Dataskyddsförordningen. Denna förordning har som syfte att öka skyddet för EU-medborgarnas personliga integritet.

Bolaget

Föremålet för bolagets verksamhet är att, i egenskap av värdepappersbolag enligt vad som stadgas i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, driva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

Personuppgiftsansvarig

Meetoo AB är personuppgiftsansvarig. För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via finans@meetoo.se.

Insamling och behandling av information

Bolaget behandlar både personuppgifter som du lämnar in själv och sådana uppgift­er som kan komma att inhämtas från andra källor som är nödvändiga för att kunna utföra den tjänst ni har anlitat oss för och för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund samt kunna vidta åtgärder på din begäran.

Vi behöver också lagra och behandla personuppgifter som för oss är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser och som är av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges verksamhet. Övriga personuppgifter får endast lagras om du har lämnat samtycke för ett eller flera specifika ändamål.

Nödvändiga personuppgifter som inhämtas och lagras omfattar namn, person­nummer, kontaktuppgifter, skatterättslig hemvist, bankkontouppgifter och depåuppgifter.

Utöver detta, för att uppfylla det fjärde penningtvättsdirektivet enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, åligger det oss att uppnå och upprätthålla kundkännedom. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att inhämta och lagra information gällande kundens placeringshorisont, riskvilja, varifrån insatt kapital kommer samt dess ursprung.

Utöver detta måste bolaget utreda om du som kund agerar som ombud eller företrädare för någon annans räkning eller är föremål för beskattning enligt amerikansk rätt. Dessutom är vi skyldiga att utreda om du själv eller familjemedlem till dig under de senaste 24 månaderna, i lagens mening, räknas som en person i politisk utsatt ställning.

Behandling av personuppgifter kan omfatta utbyten mellan olika delar av bolaget och centraliserad lagring inom eller utanför bolaget.

Personuppgifter kan också användas för regelbundna utskick av information och/ eller marknadsföring till dig som kund. Detta har du har rätt att avregistrera dig från.

Konfidentialitet och säkerhet

Vi är angelägna om att våra kunders personuppgifter behandlas säkert. Lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att säkert lagra personupp­gifter och minimera användningen av och åtkomsten till personuppgifter.

Kvalitet och radering

Vi är också måna om att personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella. Vid inhämtandet av personuppgifter genomförs lämpliga kontroller för att verifiera uppgifternas riktighet. Uppgifter kontrolleras och uppdateras därefter löpande genom regelbunden kontakt med våra kunder. Rättelse sker utan dröjsmål om det visar sig att någon uppgift är felaktig (”rätt till rättelse”).

Personuppgifterna raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för eller på annat sätt behandlats. Vissa uppgifter kan inte raderas förrän kundförhållandet är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar. I normalfallet raderar vi efter två år från det att kundförhållandet upphörde.

Användarrättigheter

Kunder har rätt att begära att de personuppgifter som finns registrerade hos oss raderas (”rätten att bli bortglömd”). Ett samtycke för lagring av personuppgifter kan alltid återkallas.

Skulle kunden begära detta kommer vi att radera personuppgifterna på ett säkert sätt utan onödiga dröjsmål. Dock kan vissa uppgifter inte raderas förrän kundförhållan­det är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsför­ord­ningen stipulerar. För uppgifter som finns i bolagets bokföring kan, enligt bokfö­rings­lagen, en fullständig radering av personuppgifter ske först 7 år efter avslutad kundrelation.

Om kunden misstänker att vår behandling av personuppgifter är felaktig eller invänder mot behandlingen eller ifrågasätter dess korrekthet har kunden rätt att begära en begränsning av användning gällande hans/hennes personuppgifter. Denna rättighet gäller även om kunden anser att insamlingen av personuppgifter saknar rättslig grund, berättigat eller allmänt intresse i de fall där personuppgifter används för direktmarknadsföring eller profilering.

Kunder har rätt att kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till samtliga person­uppgif­ter bolaget lagrat (”rätt till tillgång”) avseende kunden i ett strukturerat, allmänt använt och maskininläsbart format samt en rätt att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (”rätt till dataportabilitet”).

Vid intresse att ta del av de personuppgifter vi har registrerat om kunden eller om kunden har andra frågor gällande hur vi behandlar eller förhåller oss till vederbö­ran­des personuppgifter ber vi kunden kontakta oss. Om kunden finner att denna policy står i strid med gällande Data­skydds­förordning har han/hon rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Data­inspek­tio­nen).

Tredje part

Vi använder tredjepartsleverantörer för utförande av ett antal olika tjänster. För att kunna erbjuda vår tjänst till er behöver vi i särskilda fall dela personuppgifter med vissa av dessa leverantörer. Enbart personuppgifter som krävs för utförande av våra tjänster får delas.

Följande krav ställs på tredjepartsleverantörer för att de ska få lagra och/eller behandla våra kunders personuppgifter:

de måste omfattas av en integritetsstandard som är likvärdig med denna policy; de följer nationella och internationella dataskyddslagar och förordningar; deras behandling av personuppgifter regleras i ett skrivet avtal som förbjuder tredjepartsleverantören från att använda personuppgifterna i eget syfte.

./.