Kapitalförvaltning för företag och stiftelser

In English

Vårt mål är givetvis att låta kapitalet växa så mycket som möjligt men framförallt arbetar vi med att säkerställa det, vare sig det är ett företags överskottslikviditet, pensionssparande för anställda eller en stiftelses kapital. I goda tider kan du räkna med hög avkastning men lika viktigt är om vi lyckas med att hålla kapitalet intakt under de tider då börsen går ner.

Risknivån anpassas till dina krav, förväntningar och behovet av likviditet. Alla våra placeringar, vare sig det handlar om aktier eller obligationer, sker utifrån de riktlinjer som finns i en placeringspolicy som vi, om ni vill, kan hjälpa till med att arbeta fram. Vi arbetar också aktivt med att minimera kostnaderna för din förvaltning.

Även om vår ambition är att vår affärsrelation skall vara långsiktig har vi inga bindningstider för våra kunders del.

Våra rapporter om förvaltningen anpassas till företagets/stiftelsens normala rapportrutiner och våra kunder har hela tiden full insyn via internet i vad som händer med portföljen och hur dess värde utvecklas.

Finansinspektionen gav Meetoo tillstånd att bedriva kapitalförvaltning i november 2006.

Authorization MEETOO (pdf)

Asset management for corporate clients

Needless to say, our ambition is value growth in the portfolios of our clients. However, our main focus is to secure the value of the capital invested through us, regardless if it is a company’s surplus cash or pension savings for its employees. When the market is strong you can count on a good return but equally important is to keep the capital invested intact in times with less favourable development.

The level of risk in the investment portfolio is adapted to the client’s individual demands, expectations and the projected flow of liquidity in and out of the portfolio. All investments, disregarding whether they are in equities, bonds, or money market instruments, are made according to the guidelines in an investment policy, adapted for each individual client. If need be, we can assist in bringing about this policy. We are also constantly working at keeping external management cost at a minimum.

Although we opt for long and stable business relations, there are no binding contracts from our clients’ points of view. You can check out any time you want (but we hope you never leave...).

Our reports concerning the development for and content of each portfolio are adapted to the clients normal reporting and accounting routines. Furthermore, our clients have access to real time updates of performance and transactions over internet.

The Swedish Financial Supervisory Authority awarded Meetoo AB a license to carry out asset management services in November 2006.

Authorization MEETOO (pdf)