Från vår horisont...

May 23, 2016

…är det lätt att gå vilse bland alla storpolitiska händelser som styr nyhetsflödet och börsutvecklingen just nu. Som vi påpekat tidigare kommer den brittiska folkomröstningen om att stanna kvar i eller lämna EU, det amerikanska presidentvalet, oljepris­utvecklingen, USA:s kommande räntehöjningar, mm, mm, att fortsätta påverka utvecklingen på börsen på kort sikt.
Ibland måste man dock försöka höja blicken och titta längre fram längs vägen. Vi vänder blicken österut.
Kinas ekonomiska omvandling
Kinas ekonomi är just nu inne i en period av snabb omvandling, en omvandling som har skapat mycket förvirring och stundtals ren panik bland internationella investe­rare. De tidigare använda indikatorerna på den snabba utvecklingen fungerar inte längre för att tolka de snabbt skiftande flödena och detta har lett till osäkerhet, först om hur siffrorna skall tolkas, därefter om vad de egentligen visar och till sist tveksamhet till om regeringen har koll på vad som händer och vart landet är på väg.
Kinas ekonomi växer fortfarande snabbt, inte minst med västeuropeiska mått mätt. Rollen som världens näst största ekonomi gör ju att svängningar och oron för och rykten om sådana får stor betydelse. Den kinesiska ekonomin är helt enkelt för stor för att inte bry sig om men samtidigt för svårgenomtränglig för att analysera. Resultat blir en massa känslobaserade gissningar som gör att verkligheten ibland inte kommer fram.
Behov av förenklingar
För att förstå vad som händer och se vilka effekterna av Kinas svagare tillväxtsiffror blir tror vi att man måste förenkla skeendet lite.
  • Först tror vi att det är viktigt att förstå att Kinas ekonomi har startat omvand­lingen från att producera saker till att använda saker – en omvandling som i Europa och Nordamerika ägde rum i olika faser efter de två världskrigen. Om man vill kan man säga att Kina är på väg från att bli en hårdvaruproducent till en mjukvarukonsument.
  • Denna utveckling har lett till en tydlig överkapacitet inom de regioner och sektorer som producerar ”hårdvaran”, dvs norra Kina och företag inom gruvdrift, stålproduktion och energi. Denna utveckling är inte ovanlig, se till exempel vad som hänt med Nordamerikas stål och bilindustri. Precis som i USA och Europa har detta skapat utslagna regioner, man pratar ibland om ett ”rostbälte” i Kina.
  • Stålproducenterna är de tydligaste offren för detta och överkapaciteten på stålmarknaden, och därmed marknaden för järnmalm, kommer att hänga kvar långt framöver. I viss mån kan detta komma att uppvägas av den starkare byggkonjunk­tur vi sett i Kina under de senaste månaderna men trenden är negativ.
  • Förskjutningarna i Kinas ekonomi kommer också att ha stora effekter på världshandeln, i takt med att landet fortsätter att omvandlas från en exportör av insatsvaror till en importör av varor med högre förädlingsvärde och tankeinnehåll.
Fortsatt låg inflation
Sannolikt kommer denna omvandling att fortsätta att ha en negativ press på priserna världen runt – en tanke som bygger på att stigande råvarupriser slår igenom på inflationen medan effektiviseringar och bättre utnyttjande av resurser håller tillbaka inflationen. Givetvis skapar detta förutsättningar för fortsatt låga räntor.
Försöker man att se nyktert på denna utveckling skiljer den sig egentligen inte från den process som dagens ekonomiskt fullt utvecklade länder gått igenom, framförallt kanske inte den som till exempel Japan och Sydkorea gick igenom från ca 1960 till 2000. Det som skiljer är givetvis Kinas storlek. När världens näst största ekonomi förändras i grunden får det effekt.
Dessutom är det så att de positiva effekterna av omvandlingen inte omedelbart syns i statistiken, framförallt inte den som speglar den totala samhällsekonomiska utveck­lingen i ett land. Varje utvecklad ekonomi har tillkommit genom att först flytta sin arbetskraft från jordbruk till småskalig tillverkningsindustri, därefter investera i ”hårda varor” för den tyngre industrin för att sedan alltmer skapa sin tillväxt med hjälp av mer ”mjuka varor”.
Omvandling leder till obalanser
När skiftet mellan de olika skedena sker kommer den ekonomiska utvecklingen – så som den läses av i den ekonomiska statistiken – att se obalanserad ut. Baserat på den historiska utvecklingen i andra länder kommer dessa obalanser att korrigeras och en intern strukturomvandling att (långsamt) lösa problemen. Många är oroliga för de kinesiska bankernas kreditgivning till råvaru- och energibolag och att det kommer att komma bankkrascher i Kina är helt klart men sammantaget ser det kinesiska banksystemets exponering mot dessa industrier sannolikt inte ut att vara farligare än till exempel det europeiska gentemot fastighets- och bolånesektorn, för att inte tala om det amerikanska gentemot den inhemska olje- och gasindustrin.
Med detta vill vi i huvudsak säga att farhågorna för en ekonomisk eller finansiell kris i Kina verkar överdrivna. Kinesisk ekonomi är inne i en avgörande omvandling som kommer att ta sin tid att ta sig igenom men det troliga är att utvecklingen skapar mer möjligheter för till exempel europeiska och amerikanska företag att exportera till snarare än att importera från jättelandet i öster. På sikt är detta positivt!
De verkliga problemen finns på närmare håll
Även om vi därmed för vår egen del har desarmerat en del av de av många upplevda hoten från den ekonomiska utvecklingen i Kina är vi givetvis väl medvetna om att problemen, kanske egentligen i högre grad, finns kvar i vår närmare omvärld och i hög grad är de politiska.
Det är inom politiken som det oväntade kan hända och det är ofta politiska föränd­ringar som kan rubba människors tilltro till framtiden, inte minst den ekonomiska.
I detta sammanhang finns det anledning att lyfta fram ett uttalande om finanskrisen 2007-2008 från den tidigare chefen för Bank of England, Mervyn King, ur en intervju i Svenska Dagbladet 19 maj.
– Ekonomer tycker om att se sig själva som fysiker. Men då man handskas med människor finns det inga naturlagar. Människors förväntningar är grundläggande och de förvänt­ning­arna kan förändras mycket drastiskt från en vecka till en annan. Det är vad som hände under krisen.
Vi på Meetoo är inga fysiker utan vi har full förståelse för att psykologin – både gemene mans och investerarnas – har en enorm betydelse för aktie- och obligations­kursernas utveckling. Närmast i tur att skaka om står förväntningarna inför den amerikanska centralbankens (Fed) möte med räntebesked 15 juni och opinions­undersökningarna inför den brittiska folkomröstningen om EU-medlemskap 23 juni.
Baserat på relativt starka bolagsrapporter och en stark ekonomisk utveckling i USA och Europa behåller vi en försiktigt positiv syn men gör oss beredda för att parera en sommar som kan bli ganska orolig.
Bästa hälsningar från oss på Meetoo

Tillbaka