Från vår horisont...

Dec 15, 2015

… ser vi ut över en marknad som i hög grad fortsätter att styras av centralbankernas beslut. Detta talar för att de snabba svängningarna i börs- och valutakurser kommer att fortsätta. Tillsammans med allt bättre signaler om världens ekonomiska tillstånd bör detta leda till att avslutningen av året kan bli hygglig men, som sagt, svajig.

Den senaste veckan har det skakat ordentligt sedan Europeiska Centralbanken (ECB) inte förmått leva upp till marknadens högt ställda förväntningar om ytter­liga­re lättnader i penningpolitiken. Detta har framförallt ställt till det på valutamark­na­den. Euron har gått upp och dollarn ned, vilket var precis tvärt emot vad alla vänta­de sig.

Förmodligen korrigeras detta denna vecka då USA:s centralbank Federal Reserve höjer räntan, men osvuret är nog bäst, det är alltid svårt att sia om framtiden när förväntningarna är så entydiga som de varit den senaste tiden. Räkna hur som helst med att Feds uttalanden kommer att gås över med luskam för att utröna vad Janet Yellen, Fed:s chef, egentligen menade.

Fortsatt konjunkturförbättring
Ser man till den ekonomiska statistiken fortsätter både den europeiska och amerikan­ska ekonomin att förbättras. Trots svaga exportsiffror känns det också som att den kinesiska ekonomin håller på att stabiliseras – eller i alla fall att man lyckas undvika den ”hårdlandning” som så många fruktat.

I ett avseende verkar dock konjunkturuppgången vara långt borta och det gäller råvarupriserna, där allt från olja till järnmalm och guld rör sig nedåt. Låga råvaru­priser ger ju i och för sig en positiv injektion till ekonomin på kort sikt men på lite längre sikt är risken stor att de också leder till en svag utveckling för investeringarna i till exempel olje- och gruvsektorerna.

Sammantaget talar allt detta för att tillväxten ökar framöver, även om det knapp-ast rör sig om någon rekordfart. Som vi nämnt tidigare är vi inne i en långsam konjunk­turuppgång, som å andra sidan kan väntas hålla på desto längre.

Prognoshöjningar
Det känns som om de flesta prognosmakare är på gång med att skruva upp utsikterna för 2016 och 2017. Efter många år av nedrevideringar av prognoserna känns detta onekligen ganska tillfredsställande. Dessutom kan det mycket väl ge bränsle till fortsatta uppgångar för aktiekurserna.

Inte minst är det den europeiska konjunkturen som (långsamt, långsamt) arbetar sig uppåt. Inköpschefsindexen brukar vara en ganska pålitlig indikator och dessa över­raskade positivt i november, både för industrin och för tjänstesektorn.

Svag december
Dessa tongångar har dock inte hindrat den svenska börsen att, i skrivande stund, falla med drygt 7 procent under december. Hittills i år är därmed uppgången knappt 7 procent, vilket ändå får betraktas som ett hyfsat år.

Nedgången får ses som ett resultat av den volatilitet som centralbankernas spretiga beslut skapar. Dessutom förtjänar det ju att än en gång nämna att den geopolitiska situationen inte är en källa till lugn, snarare tvärtom. Som framgått tror vi dock att oron på kort sikt skapar en injektion till ekonomin.

Nästa år närmar sig
Eftersom vi närmar oss årsskiftet kan det vara värt att titta in i nästa år och försöka förutspå vilka händelser som kan komma att få stor betydelse för de finansiella marknaderna.

Visserligen är det ju så att det alltid är det totalt oväntade som ger störst effekt, men eftersom det alltid är svårare att förutspå det totalt oväntade får vi tills vidare nöja oss med titta in i den kristallkula vi har tillgång till.

  • Världsekonomin
Risken för en lågkonjunktur är låg. Det troliga är att tillväxten lär fortsätta under nästa år, lite snabbare än tidigare väntat i Europa, i huvudsak beroende på effekterna av flyktingvågen. Den amerikanska ekonomin fortsätter att expandera och den kine­siska stabiliseras. Det osäkra läget i världen bidrar till att öka de statliga utgifterna vilket är till fördel för tillväxten.

  • Centralbankerna och räntorna
Vi räknar med en räntehöjning i USA denna vecka och räntemarknaden räknar med minst två höjningar till under 2016. Trots detta kommer de amerikanska räntor­na fortfarande att vara mycket låga om ett år.

I Europa fortsätter centralbankerna (med ECB i spetsen) att hålla ekonomin under armarna.  ECB har uttryckt att man kommer att fortsätta med så kallade kvantitativa lättnader (förkortat till QE, dvs att tillföra marknaden mer kapital genom att köpa obligationer) åtminstone till mars 2017 eller tills det att inflationen har stabiliserats vid 2 procents­målet.

I Sverige sitter Riksbanken fortfarande inmålad i ett hörn och kommer ingenvart förrän ECB släpper taget.

Den kinesiska penningpolitiken kommer även under 2016 att fokuseras på fortsatt tillväxt och att hålla den nationella valutan på ”rätt” nivå mot dollarn.
Även om vi räknar med mycket låga räntor under en lång tid framöver är det värt att lägga märke till att skillnaden mellan räntor i olika delar av ekonomin och mellan olika slags företagskrediter har ökat väsentligt.

Dessa ökande ”spreadar” signalerar osäkerhet till exempel när det gäller möjligheter­na att ersätta obligationsprogram som löper ut  för företag inom energi- och gruv­sektorerna. Detta kan vara på väg att skapa en verklig bubbla men sammantaget tror vi fortfarande att de låga räntorna tvingar många kapitalförvaltare att hålla sig till realtillgångar som fastigheter samt aktier.

  • Valutorna
Givet den väntade räntepolitiken är det rimligt att tro att den amerikanska dollarn fortsätter att vara stark. Uppvärderingen under 2016 lär dock inte bli lika påtaglig som under de senaste 18 månaderna.

  • Brexit
Ett av de mest laddade frågetecknen inför nästa år gäller Storbritanniens vara eller inte vara i EU. Det hela kommer knappast att avgöras under 2016 men farhågorna för ett utträde finns. Möjligtvis kan resultatet av den danska folkomröstningen om en ändring av de danska medlemsvillkoren för någon vecka sedan ha ett så starkt signalvärde visavi EU att byråkraterna i Bryssel förstår att medlemsvillkoren måste fortsätta att luckras upp.

Det är svårt att bedöma om Storbritannien behöver EU mer än EU behöver Storbri- tannien men ett utträde skulle tveklöst allvarligt försvaga EU, både ekonomiskt och politiskt.

  • Det amerikanska presidentvalet
Den pågående presidentvalskampanjen i USA antar alltmer formen av en tragisk komedi med spridande av oro och/eller skräck som huvudingrediens på den republikanska sidan. Kampanjen kommer knappast att få någon slags styrsel förrän primärvalen tar sin början i februari.

Det enda vi kan utlova är att överraskningarna sannolikt blir många. I dag känns det helt omöjligt förutspå hur den egentliga valkampanjen mellan partikonventen i juli och själva valet i november kommer att se ut. Med detta sagt kan det dock vara värt att nämna att år med presidentval ofta är bra börsår i USA. Vi kan ju hoppas att detta håller även för 2016.

  • Inflationen
Under 2016 kan inflationen komma tillbaka. Lönekostnaderna stiger och detta väger upp effekterna av låga råvarupriser och en allt mer effektiv internationell handel. Den senaste tiden har också livsmedelspriserna i Sverige stigit något, vilket givetvis påverkar KPI. Riksbankens bedömning är dock att inflationen kommer att vara lägre 2016 än vad man trott tidigare. Nästa penningpolitiska rapport kommer i samband med Riksban­kens penningpolitiska möte 15 december.

Visa av tidigare erfarenheter räknar vi med att inflationen mycket väl kan komma att visa sig i Sverige tidigare än i de flesta andra länder, speciellt nu när vi har en högre tillväxt än omvärlden. Senaste BNP siffran var 3,9 procent i årstakt.

Arbetsmarkna­dens funktionssätt lär bli av central betydelse de närmas­te åren. Man kan ju fråga sig vilka oddsen för en förändring av dess strukturer är med nuvarande regering…

  • Företagens resultat
Vinstutvecklingen har varit något av en besvikelse under 2015, dels beroende på den långsamma tillväxten, dels som ett resultat av den svaga investeringskonjunkturen, i synnerhet i den råvaruorienterade industrin. Detta ser ut att kunna svänga nästa år då den ekonomiska aktiviteten ökar. Inte minst den privata konsumtionen bör kunna ge goda effekter för företag på konsumentmarknaderna. För de europeiska markna­derna som helhet kan en stark dollar leda till bättre resultatutveckling i bolagen.

  • Råvarupriserna
Prisutvecklingen på olja och metaller lär fortsatta att vara svag. Möjligtvis kan den extrema omstrukturering inom gruvnäringen som pågår begränsa överutbudet i metallproduktionen. OPEC hade möjligheten att dra ned oljeproduktionen vid sitt möte i början av december men valde att inte göra någonting. Även på lite längre sikt är det mycket osäkert om OPEC har vare sig vilja eller förmåga att få upp oljepriset. När Iran ökar sina leveranser kommer marknaden dessutom att drabbas av ett ökat utbud.

  • Svensk politik
Förtroendet för svenska politiker är inte rekordhögt och regeringen trampar vatten på i stort sett samtliga fronter. Slitningarna inom regeringen (och för den delen även inom oppositionen) blir allt större och allt tydligare. Vi tror inte att detta med nöd­vändighet kommer att leda till nyval men räknar med att vi har en annan regering vid början av 2017 än vad vi har vid det kommande årsskiftet. Hur denna kommer att se ut står dock skrivet i stjärnorna.

Aktier är fortfarande huvudspåret
Trots allt som hänt under det snart gångna året väljer vi ändå att satsa på aktier och räknar med att de starka signa­lerna om en ekonomisk uppgång skall vara en motor för en fortsatt börs­uppgång, i alla fall så länge man är noggrann vid urvalet. Räntemarknaden känns i dag inte speciellt intressant.

År 2015 har varit intressant och spännande och vi har gott hopp om att detta skall gälla även under 2016. För Meetoos del hoppas vi på att bolaget växer, drar till sig ny kompetens och nya kunder.

Vi önskar alla våra kunder och intressenter en

God Jul och ett Gott Nytt År

Lotta och Christer
14 december 2015

Tillbaka