Från vår horisont...

Jan 9, 2015

…drar det ihop sig till årsskifte och återigen kan vi snart ta farväl av ett år som erbjudit ganska mycket dramatik. Det har dessutom, ur börsens synvinkel, varit ett riktigt bra år. Visserligen är det inte helt klart ännu men det ser ut som om Stock­holmsbörsen kommer att hamna på en uppgång på drygt 15 procent inklusive utdelningar.

Det är inte illa efter ett år som startade med polarfrost och en djupfryst offentlig sektor i USA och som sedan följts av frossbrytningar inför ett eventuellt tillbaka­dragande av stimulanser i USA, Rysslands annektering av Krim och bråk med Ukraina, nollräntor, ebola, ett dramatiskt oljeprisfall och en fullständig grund­stöt­ning för den ryska ekonomin.

På hemmaplan har vi genomlidit ett par valrörelser med i huvudsak negativa resultat, i alla fall ur börsens synvinkel. Det politiska året i Sverige avslutas dock på ett positivt sett genom den så kallade ”decemberuppgörel­sen” som skapar förutsägbarhet och (någorlunda) tydliga spelregler.

Utdelningarna är viktiga

År 2014 har visat att det i hög grad lönar sig att satsa på de stora stabila bolagen och gärna de med hög direktavkastning. Eftersom det ser ut som om de totala utdelning­arna från börsens storbolag (i OMXS30-index) kommer att öka med närmare 15 procent under våren 2015 jämfört med 2014 är det rimligt att tänka sig att bolag med hög utdelning kommer att vara viktiga också under 2015.

Om vi tittar på 2015 kommer vi nog att få se en fortsättning av utvecklingen under 2014 och att marknaden kommer att titta på ungefär samma saker, dvs (utan inbördes ordning) den amerikanska räntan, den ryska ekonomins fall, oljeprisets utveckling och den ännu osäkra återhämtningen i Europa. Dessutom kommer givetvis den geo-politiska utvecklingen (läs Ukraina och IS) och rädslan för nya eller gamla farsoter i ebolans fotspår att ha betydelse.

Under nästa år kommer vi att få se en fortsatt ekonomisk återhämtning i långsam, och mellan olika länder mycket olika, takt. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve, och Bank of England har under det gångna året avslutat sina så kallade QE-program (Quantitative Easing, dvs att kontinuerligt förse marknaden med mer pengar genom att köpa obligationer). Samtidigt har Bank of Japan ökat sina stödköp av statspapper och ECB, den europeiska centralbanken, har också aviserat att de kommer att använda samma teknik för att driva på ekonomin.

Räntehöjning på gång i USA

USA:s centralbankschef, Janet Yellen, gav innan jul besked om att en viss höjning av styrräntan låg i korten men att ”Fed” skall vara tålmodigt när det gäller att lyfta upp ränta till normala nivåer. Fortfarande gäller dock nollränta under betydande tid framöver. Begreppet ”considerable time” i Feds språkbruk har varit en av årets mest genomanalyserade fraser, men ännu vet ingen riktigt vad den betyder. Vår be­döm­ning är dock att vi kommer att få se en första räntehöjning under 2015, sannolikt under sommaren.

Fortsatt kris i Ryssland

Rysslands ekonomi har under året drabbats av slag efter slag. Många är självför­vål­lade men oljeprisets snabba fall har gjort situationen katastrofal. Rubeln har fallit i takt med oljan och den tidigare stora valutareserven är i dag ett minne blott.  Infla­tionen har stigit till drygt 10 procent och fortsätter uppåt.

Centralbanken har försökt rädda läget, bland annat genom att höja räntan till 17 procent for att hejda valuta­utflöde, rubelfall och inflation. Regeringen beordrade också företag, bland annat de stora diamantexportföretagen Alrosa och Kristall, att sälja delar av sin hårdvaluta för att få resurser att skydda rubeln. Politiken har inte varit framgångsrik utan istället lett till kaos och tvingat många butiker att lägga ned sin verksamhet.

Att president Putins historieskrivning pekar på att det han kallar ”den nuvarande situationen” provocerats fram av externa faktorer, dvs fallande oljepriser och västliga sanktioner, är givetvis bara en del av sanningen. Godtyckliga förstatliganden, fortsatt korruption, en ensidig exponering mot energirelaterade exportvaror och, inte minst, en aggressiv utrikespolitik är och förblir Rysslands största problem.

Vad vill Saudiarabien?

Det är svårt att frikoppla oljeprisets utveckling från utsikterna för Ryssland och eftersom det enda som verkar någorlunda klart när det gäller fram­tidens oljepris är att det hamnar där Saudiarabien vill ha det är det rimligt att tro att Ryssland får problem även 2015.

Om oljepriserna stannar på dagens nivå kommer Rysslands ekonomi att drabbas hårt även 2015. Med oljepriset försvinner i så fall en tredjedel av värdet av Rysslands export. Detta (och sanktionerna mot Ryssland) kommer att leda till att importen kanske halveras, vilket slår hårt mot investeringarna. Rysslands BNP kan mycket väl sjunka 10 procent nästa år.

Fortsatt ökenvandring för Putin?

Vi har svårt att tänka oss att den egna vinklingen av historieskrivningen skall kunna råda bot mot detta. Istället kan man ju hoppas på att regeringen inser problemets allvar och agerar så att västvärlden ges ett skäl att avskaffa sina sanktioner. Med tanke på den ryska ledningens retorik verkar dock en fortsatt ökenvandring vara det mest sannolika. Frågan är när befolkningens missnöje börjar vridas bort från yttre fiender och mot inhemska beslutsfattare.

Det är ingen överdrift att säga att Rysslands ekonomiska och politiska utveckling även nästa år kommer att bli mycket intressant.

Samtidigt skall vi ha klart för oss att Rysslands ekonomi bara svarar för drygt 2 pro­cent av världens samlade BNP, vilket gör problemet hanterligt – ur strikt ekono­misk synvinkel. Å andra sidan minns några av oss Asienkrisen 1998, då många tillväxt­marknader störtdök och investerare flydde till säkrare tillgångar, tog sin början i ett oljeprisfall och den påföljande finanskrisen i just Ryssland och Venezuela (som just nu närmar sig statsbankrutt). Riskerna för spridningseffekter finns även i dag.

Västeuropa då?

I euroområdet har BNP i det närmaste stagnerat de två senaste kvartalen. Övriga Västeuropa går bättre och i första hand Storbritannien ligger betydligt före i kon­junkturcykeln. Utvecklingen i USA kommer dock att vara till viss hjälp under 2015, men några stora framsteg blir det nog inte.

Som framgått av texten ovan kommer dock USA, trots fortsatt låg inflation i USA och låg inflation och låg tillväxt i Europa under 2015 att höja räntan för första gången sedan hösten 2008. Rent allmänt för dock centralbankerna en penningpolitik som ger fortsatt stöd för den ekonomiska återhämtningen och precis som de senaste åren kommer investerare även under 2015 att, på gott och ont, arbeta i en lågräntemiljö.

Svagt stigande börs 2015…

Detta bör leda till att tillväxten i Europa äntligen kan ta lite fart och aktiemarknaden kommer att få fortsatt näring av stöttande centralbanker, lågt oljepris och det allmänt låga ränte­läget. Vi är däremot inte speciellt optimistiska när det gäller börsens totala utveck­ling men räknar med att den blir positiv, dock troligtvis inte mer än att den kan mätas med ensiffriga procenttal.

Med detta vill vi tacka för 2014 och önska alla kunder och andra intressenter ett

Gott Nytt År!

Lotta och Christer
29 december 2014

Tillbaka