Vart skall börsen 2010?

Nov 30, 2009

Med en månad kvar av året står det klart att 2009 kommer att gå till historien som ett år av återhämtning för börsen.

Att stockholmsbörsen har stigit kraftigt i år, med en uppgång på runt 45 procent sedan årsskiftet, är väl känt. Samtidigt är det nog många som inte har klart för sig att det både för börsen och för många bolag är långt kvar till de gamla toppnotering­ar­na. För börsen i sin helhet dateras dessa till sommaren 2007 och ligger ytterligare cirka 40 procent högre.

Trots den snabba uppgången under året känns dagens börskurser i allmänhet väl underbyggda. Det faktum att de i många fall stigit mycket skall i hög grad ses som ett resultat av att de också gick ned enormt mycket, från en relativt blygsam nivå, under 2008 och därför är nivåerna i dag i sig inte avskräckande. Stockholmsbörsens starka återhämtning jämfört med andra aktiemarknader under 2009 är därför inte heller oroande, eftersom den skall ses i ljuset av utvecklingen 2007-2008.

Vad som sker framöver beror i huvudsak på bolagens orderingång, fakturering och resultat samt – givetvis – utvecklingen för räntan. Trots alla andra variabler är det detta som, enligt vår bedömning, avgör hur börsen kommer att utvecklas under 2010 och grunden till vår försiktiga optimism är i huvudsak att hämta i de delårsrapporter som levererats under hösten.

Bolagen har i allmänhet visat att de varit duktiga på att sänka sina kostnader under året som gått, vilket tyder på att flertalet företagsledningar gör ett gott jobb. Däremot har orderingång eller omsättning av naturliga skäl ännu inte vänt uppåt i samma utsträckning. Världskonjunkturen har ännu inte givit upphov till något riktigt drag i ordertillströmningen men det finns många tecken på att detta är på väg att vända. Förbättringen sker gradvis i USA och i Europa och i Asien är det redan ganska god fart, trots oro över utvecklingen kring råvarupriser, valutor och, just nu mycket konkret, det ekonomiska läget i emiraten kring Persiska Viken. Sammantaget räknar vi med att de två kvartalen runt årsskiftet 2009/2010 kommer att ge ganska positiva signaler.

Samtidigt skall man givetvis ha klart för sig att världens kapitalmarknader inte glömt paniken under 2008 och att många fortfarande ser till att ha nära till nödutgången. Det finns därför alltid en risk för bakslag, men att det s k ”double dip-scenariot”, dvs att världsekonomin skulle falla tillbaka ner i recession redan under det kommande året känns i dag allt mindre realistiskt. I stället är det rimligt att räkna med att fort­satta statliga stimulanser och låga räntor kommer att fortsätta att fungera som en kraftfull drivkraft för börsen.

Värt att komma ihåg är att vi hittills mest sett effekterna av de låga räntorna. Stimu­lans­åtgärderna har ännu inte slagit igenom, annat än i konsumenternas förtroende för ekonomin. Därför kommer även det närmaste året att ge möjlighet för god kurstillväxt, kryddat med orosmoment och rekyler p g a oron för räntehöjningar, Dubais krediter, effekten av en svagare dollar och vad som händer när dollarn ånyo vänder uppåt (vilket vi tror dröjer), mm, mm.

När det gäller räntorna måste givetvis förr eller senare måste de penningpolitiska stimulanserna dras tillbaka, vilket leder till att räntorna stiger. De stora höjningarna ligger sannolikt ganska långt fram i tiden och räntehotet behöver därför inte bli störande under 2010. Inflationen finns alltid med i bilden som ett latent hot mot såväl obligationsmarknad som börs, men vår bedömning är att detta inte hotar kapital­mark­naderna på kort sikt, inte så länge som prisutvecklingen hålls tillbaka av en svag dollar. Den svaga dollarn gör också att förutsedda stigande råvarupriser inte kommer att få samma genomslag i den reala ekonomin som annars skulle vara fallet.

En specifikt svensk fråga blir det kommande riksdagsvalet. Vi ser dock inga konkreta politiska hot mot vare sig företag eller kapitalmarknad. Det värsta som skulle kunna hända är att vi efter valet får en minoritetsregering som är beroende av Sverige­demo­kraternas latenta stöd men inte heller detta borde leda till politisk handlingsförlamning.

Sammanfattningen blir att så länge tillväxten tilltar, om än på låga nivåer, kommer aktiemarknaden att utvecklas väl. En långsam tillväxt har dessutom den positiva effekten att den senarelägger risken för höga räntor. Däremot kvarstår kraven på politikerna att hålla emot när den verkliga uppgången kommer, med samma grad av samarbete som de relativt framgångsrikt har använt för att stimulera tillväxten under det senaste året

Tillbaka