Från vår horisont...

Jun 12, 2014

…ser vi med viss oro på resultat av den gångna månadens Europaval men med större glädje på utveck­lingen av konjunkturen. Detta, i kombination med utsikterna till fortsatta penning­politiska stimulanser och en svagare krona, gör att vi fortsätter att tro på börsen. I andra vågskålen finns de fortsatta politiska spänningarna i Östeuropa och den hastigt uppblossande konflikten i Irak.

Stort nyhetsflöde

De senaste månaderna har varit hektiska på alla sätt och vis med ett konstant nyhetsflöde, både från bolag, storpolitiska händelser och diverse valrörelser. Tyvärr har tiden gått ut över vårt månatliga brev till våra kunder. Maj-brevet blev aldrig skrivet, vilket vi ber om ursäkt för. Vi skall försöka ta igen skadan under sommaren.

Bolagsnyheter och spänningarna i och runt Ukraina och i Irak fortsätter att vara i fokus men EU-valet har ju också, med all rätt, tilldragit sig stort intresse. Under tiden fram till valet talades det mycket om de kommande framgångarna för populistiska partier med en EU-kritisk inställning och ofta allmänt tillväxtfientliga program.

Delvis kom dessa spådomar att besannas men medan vi lägger pannorna i veck över framgång­arna för ytterlighetspartierna till höger och vänster kan det vara värt att komma ihåg att detta egentligen inte påverkar balansen inom EU:s politik.

Den tilltagande kritiken mot EU och dess sätt att fungera kan ju på sitt sätt vara lite underlig nu när organisationen faktiskt visat sin förmåga att hantera stora struktu­rella problem. En märkeshändelse under första halvåret 2014 är att samtliga de Euro-länder som för en kort tid sedan sågs som spetälska av kapitalmarknaderna nu kommit tillbaka och kan låna pengar av egen kraft. Detta bevis på att EU-samarbetet faktiskt fungerar, om än långsamt, har dock svårt att bryta igenom den mur av närsynthet och hemmablindhet som präglar EU-debatten, långt ifrån bara i Sverige.

Vår syn på EU-valets effekter hittar ni här.

Börsen rusar på

Börsutvecklingen hittills i år har varit mycket stark. Per maj månad har Stockholms­börsens index (inkl utdelningar) gått upp med 11 procent och i takt med att sommar­semestern drar allt närmare verkar de flesta vänta sig en lugn börs under sommaren.

Skälen till uppgången i år är mestadels att hänföra till kapitalflöden, det finns helt enkelt pengar som måste investeraras någonstans. Eftersom ränteplaceringar inte är speciellt attraktiva och en rad internationella hot har försvunnit eller tonats ned tycks många resonera som att det är bättre att ha kvar pengarna på börsen än att inte få någon avkastning alls. En rad stora företagsaffärer har dessutom spätt på såväl intresse som kapitalflöden.

Stockholmsbörsen är dock långt ifrån bäst. I Europa har börsen i Köpenhamn utveck­lats starkast. För Danmarks del har den ekonomiska återhämtningen tagit fart vilket gjort att bostadsmarkanden stabiliserats och arbetslösheten fallit.  Danska företag är dessutom ofta välskötta och lägre värderade än till exempel dess svenska motsvarig­heter.

Börsen i New York har också klättrat vidare till nya toppnoteringar i år, dock ej i samma takt som i Europa. Även i USA har oron för det internationella politiska läget samt farhågorna kring den amerikanska centralbankens neddragning av stödet till ekonomi bedarrat. Börserna puttrar godmodigt på och det ”volatilitetsindex” (Vix) som vissa tidningar kallar ”skräckindex”, som mäter investerarnas oro för framtida marknadshot, har sjunkit markant.

I de lugnaste vatten….

De flesta ser med andra ord läget som ganska bra, vilket i sig kan vara ett varnings­tecken – erfarenheten har ju lärt oss att det inte är de väntade problemen som skapar problem för marknaden, det är de oväntade.

Ett tänkbart hot skissas i vår text om EU-valet (se länken ovan), ett annat kan ju vara att den ekonomiska återhämtningen kommer av sig. Risken för detta synes dock vara begränsad just nu. USA:s ekonomi visar allt mer styrka och på hemmaplan ser det också bra ut. De svenska hushållens konsumtion, som utgör nästan hälften av BNP, ökar snabbare än den gjort sedan hösten 2010. Och även om Konjunkturinstitutets så kallade barometerindikator backade i maj finns det gott om andra positiva tecken.

Industrins produktionsvolym stiger snabbare än tidigare och orderingången från exportmarknaderna fortsätter att utvecklas starkt. Tilltron till utvecklingen på bygg­marknaden och inom detaljhandeln steg också i maj. I omvärlden fortsätter den tyska ekonomin att imponera medan den franska halkar efter. Lite längre bort har den kinesiska ekonomin visserligen gått in i en lugnare tillväxtfas men det stats­bärande partiet har ånyo lanserat nya stimulanspaket och vi tror att den svaga nedgången i konjunkturen är passerad. Oron i Irak lär kunna driva oljepriset uppåt men vi har lärt oss att oljepriset just nu inte har så stor betydelse för konjunktur­utvecklingen.

Sammantaget pekar det mesta på att den ekonomiska återhämtningen fortsätter, om än inte med någon större fart, men det kan å andra sidan nästan vara en fördel eftersom det gör det lättare för Riksbanken att sänka styrräntan i början av juli.

Räntor på fjolårsnivån

De svenska räntorna ligger i dag på nästan lika låga nivåer som förra sommaren med femårsräntan kring 1,0 procent. Räntenedgången, en halvering sedan september 2013, är ett resultat av en fortsatt mycket låg internationell inflation och central­bankernas löften om att hålla de korta räntorna nere under lång tid framöver.

De sjunkande marknadsräntorna har varit positiva för obligationsplaceringar men börjar nu nå sådana nivåer att det finns skäl att fundera på om det finns så mycket mer att hämta i form av sjunkande räntor.

Underliggande styrka

Detta gör att det är aktier, trots de höga värderingarna av många företag, som fram­står som huvudalternativet. Rapporterna för det första kvartalet 2014 gav också en del positiva besked, trots att resultaten inte alltid nådde upp till förväntningarna.

I flera fall har dock svaga resultat vägts upp av ett bra orderinflöde eller positiva kommentarer om framtiden. Byggbolagens rapporter signalerar konjunkturuppgång och positiva kommentarer om den europeiska konjunkturen kom också från flera av de tunga industriföretagen, till exempel Electrolux, Trelleborg och Ericsson, även om det sistnämnda bolaget redovisade ett resultat långt under förväntningarna. SKF och Atlas Copco hade redan innan rapporterna varnat för ett svagt första kvartal. Banker­na går som väntat bra.

Scanias sista rapport som börsbolag var fantastiskt bra och även Volvos rapport, när man rensat för engångsposter, låg minst i linje med förväntningarna

Utfallet för det första kvartalet blev sammantaget därmed ganska hyggligt och underströk förhoppningarna om en stigande efterfrågan under 2014. I USA har bolagen i högre grad levt upp till eller överträffat marknadens förväntningar och detta har haft en positiv inverkan på börskurserna.

Sammantaget har vi därmed en behärskat optimistisk syn på aktiemarknaden men ser med viss oro på den politiska utvecklingen inom många av de för kapitalmark­naden viktigaste länderna. Portföljerna anpassas med hänsyn till detta.

Trevlig midsommar!

Lotta och Christer

Tillbaka