Från vår horisont...

Apr 13, 2014

…ser vi att rörelserna på de finansiella marknaderna, i synnerhet aktiemarknaden, ökat kraftigt. Sett mot bakgrund av de politiska spänningarna i världen kan detta verka naturligt men mot bakgrund av den positiva ekonomiska utvecklingen är det inte lika självklart. Tillväxten, eller snarare återhämtningen, må vara under press i Kina, Japan och Europa men på senare tid har utvecklingen ändå varit ganska god.

Krattat för vårdepression

Samtidigt kan vi, med det första kvartalet av 2014 avklarat, konstatera att året inte riktigt började i linje med våra förväntningar. Börserna har gått ner, upp och sedan ner och pengarna har strömmat mot säkrare ­placeringar vilket höjt obligations­priserna och tryckt ned räntorna. På valutamarknaden har de så kallade tillväxt­ländernas valutor rasat handlöst som en konsekvens av den amerikanska central­bankens neddragning av de finan­siella stimulanserna, det fenomen som går under namnet ”tapering”. Den amerikan­ska dollarn har gungat i takt med att ett extremt vinterväder stört (eller kanske styrt?) den amerikanska ekonomiska statistiken.

Händelserna i och kring Ukraina har självfallet bidragit till en turbulent start på året. Om vi sedan kryddar anrättningen med en liten dos ångest över risken för deflation och oro över utvecklingen i Kina och de kommande kvartalsrapporterna så är manegen krattad för en rejäl vårdepression.

I USA pekar dessbättre de siffror som flutit in under de senaste veckorna på att effek­terna av det bistra vintervädret nu är på väg att ebba ut. Tillväxten bör därför bli fortsatt hygglig även om det ännu inte är någon raketfart i USA:s ekonomi.

Överdrivna farhågor för Kina

Farhågorna för en plötslig nedgång i den kinesiska tillväxten verkar dock överdriv­na. Under de senaste åren har den kinesiska statsmakten framgångsrikt hållit ekonomin under armarna med en nedtryckt valuta och god tillgång på kapital.

Detta gjorde att Kinas ekonomi klarade efterdyningarna av finanskrisen och att den blev alltmer beroende av investeringsnivån i samhället. I första hand var det husbyg­gandet som hamnade i fokus. De kinesiska myndigheterna har nu fått klart för sig att det finns bubblor på hus- och kreditmarknaderna och kommer istället att prioritera den privata konsumtionen.  Samtidigt försöker de skapa en slags pyspunka i de ovan nämnda bubblorna för att undvika våldsamma svängningar.

Till skillnad från finansinspektioner och riksbanker i västvärlden har Kinas motsva­righeter både beredskap och maktmedel att ta till om det skulle börja pysa för mycket. Vi tror att de kan hantera bubblorna.

Bank of Japan rycker ut…

I Japan har den ekonomiska återhämtningen, ”Abenomics” som den kommit att kallas efter premiärminister Abe, kommit av sig något. Den privata konsumtionen har tryckts ned på grund av dyrare importvaror men även här behåller centralban­ken en beredskap för att stödja ekonomin.

…och ECB jobbar vidare

I Europa är problemen kopplade till den låga inflationen men även här arbetar centralbanken, i detta fall ECB, med att stimulera ekonomin med en väldigt lätt penningpolitik – dvs låga räntor och tillgång till kapital. Ett problem för Europa är att banksektorn (utanför Norden) fortfarande är i dåligt skick och dessutom (eller kanske just därför) ställs inför allt högre krav på att bygga upp sitt kapital. Detta minskar tillgången på krediter vilket gör att ECB får gå på slak lina för att stimulera lite lagom samtidigt som de skärper kraven på bankerna.

Ett tecken på att arbetet trots alla problem går framåt är att Grekland nu återvänt till obligationsmarknaden. Vän av ordning kan ifrågasätta att skillnaden mellan till exempel Greklands och Tysklands upplåningsränta är så liten som den är. Detta får nog ses som ett tecken på att marknaden blivit övertygad om att (1) EU har visat att unionen håller ihop och (2) ECB-chefen Draghis ord att ECB skall ”göra allt som behövs” för att hålla valutasamarbetet på plats faktiskt har en del bärkraft.

Svensk ekonomi tuggar på

För Sveriges del finns det nog trots allt skäl att vara optimistisk för helåret, inte minst eftersom det är ett valår. Arbetslösheten lär fortsätta att hovra på allt för höga nivåer runt 7,5 procent. Den privata och offent­lig konsumtion ökar dock och dessutom stärks byggsektorn och företagens investeringar en del. Eftersom fler delar av ekonomin bidrar till tillväxten 2014 än de gjorde under 2013 är det inte omöjligt att vi hamnar mellan 2,5 och 3 procent i år.

Möjligtvis skulle detta kunna trycka upp inflationen lite grann. Det faktum att vi för tillfället upplever det lägsta pristrycket på i alla fall femtio år kommer, tror vi och många andra, att tvinga Riksbanken att sänka räntan med minst 0,25 procentenheter, senast i början av sommaren.

Den svenska inflationen sjönk i mars till -0,6 procent vilket reser stora frågetecken kring tilltron till Riksbankens prognos att inflationen ska nå målet på 2,0 procent så tidigt som i mitten av 2015. Även om man räknar bort effekten av lägre räntor ur konsumentprisindex är inflationen noll. Det enda som kan förklara de låga siffrorna är svag löneutveckling och, inte minst, ett lågt pristryck från omvärlden.

Kvartalsrapporterna rullar in

Den kommande veckan innebär starten på rapporterna för första kvartalet. Scanias tidigarelagda rapport tjuvstartade perioden och slog förväntning­arna med råge.

Scanias rapport är intressant av flera skäl. Bolaget bedömer att den underligg­ande efterfrågetrenden är positiv som ett resultat av ett starkare konjunk­turläge i Europa.

Detta är en positiv signal för de exportrelaterade bolagen på börsen. Dessutom är rapporten givetvis intressant med avseende på VW:s bud på bolaget.

Vi tror fort­farande att budet går igenom på 200 kr. Motståndarna är helt enkelt inte tillräckligt starka. Det är dessutom lite underligt att Skandia, med flera, som motsätter sig budet, inte köper fler aktier på dagens nivå runt 186 kr, om de nu tycker att 200 kr är för billigt. Ännu underligare är att de inte köpte massvis med aktier när kursen låg runt 130 kr för några månader sedan…

På tisdag är det dags för SKF, som traditionellt inleder bland de tyngre bolagen. SKF har svajat lite på målet i år och osäkerheten är stor inför rapporten. Bland övriga verkstads­bolag har marknaden på sistone varit mer positiv till bolag som Atlas Copco, Trelleborg och Alfa Laval, i synnerhet efter det sistnämnda bolagets affär i Norge förra veckan. Rapporterna blir spännande, inte minst med tanke på den svaga kursutveckling vi sett bland teknologiaktier de senaste dagarna.

En order betyder så mycket

Ett bolag som gått mycket starkt den senaste tiden är butiksinredningsföretaget Itab som fått vad de betraktar som en genombrottsorder från Lidl på självutchecknings­systemet EasyFlow. Även om man inte skall överdriva effekterna är ordern en bekräf­telse på att Itab ligger rätt i tiden med sina produkter och att framtiden är ljus.

Ett företag där varningsklockorna ringt intensivt sedan VD Mia Brunell Livfors valde att lämna ledningen är Kinnevik som i veckan fick en ny VD, den förre ”investment bankern” Lorenzo Grabau. I våra öron hörs klockklangen nu allt tydligare – våra långa liv i finansbranschen har alltmer cementerat tanken att ”investment bankers” inte skall vara VD:ar i industriföretag.

Aktiemarknaden är fortsatt intressant

Hur skall man då placera sina pengar i dessa tider? Hoten finns utan tvivel och det är inte svårt att måla upp en bild som leder till den initialt antydda vårdepressionen. Den som vill vara säker kan ju alltid placera mer­parten avsina pengar i korta ränte­fonder, men det ger en blygsam avkastning, vilket ju i sig också är humördämpande.

Vår bild är att den ekonomiska återhämtningen fortfarande är stabil. Kung Bore levde rövare i USA i vinter men landet växer fortfarande och eftersom USA är motorn i världsekonomin är den viktigaste faktorn bakom den ekonomiska åter­hämt­ningen på plats. Kina backar upp och i Europa finns goda tecken på fortsatt återhämtning, glädjande nog även i de länder som har haft det svårast.

Detta bör innebära att aktiemarknaderna fortsätter att vara attraktiva och stabila, även om de givetvis kan (och kanske kommer) att åka slänggunga från tid till annan. Samtidigt gynnas marknaden för företags­obligationer av att likviditetstillförseln från centralbank­erna och pensionsförvaltarna håller i sig och att de flesta företag har så bra ekono­mi att de betalar sina räntor.

Aktier och obligationer alltså, precis som vanligt. Hoten är många och får stora rubri­ker medan möjligheterna lever ett liv mer i skymundan. Vi har dock fortfarande framtidstro!

Dessutom önskar vi alla kunder och andra intressenter en Glad Påsk!

Lotta och Christer

13 april 2014

Tillbaka