Från vår horisont...

Mar 17, 2014

… kan vi konstatera att turbulensen, kanske mer i världen än på kapitalmark­nader­na, ser ut att tillta. Februari var annars en stark månad med en Stockholmsbörs som gick upp med drygt 6 procent men allt som hänt därefter har givetvis påverkat markna­derna, i huvudsak negativt.

Mars började ju med en djupdykning efter händelserna i Ukraina men börsen återhämtade sig sedan ganska raskt i takt med att oron för krisens ekonomiska verkningar minskade. Oron över Ukraina och Rysslands vidare ambitioner fortsätter dock att kasta en skugga över börsen. Bland annat har oron skickat den ryska börsen och valutan ner i ett närmast fritt fall. Mer om vår syn på Putin, Ryssland och Ukraina finns att läsa här.
Ekonomin tuffar på
Mitt i alla internationell oro står det klart att den ekonomiska utvecklingen hittills i år varit ganska god. Det har visserligen varit lite blandade signaler kring svensk ekono­mi men såväl inköpschefsindex för industrin och för tjänstesektorn samt index för industrins orderingång har varit bra.
Tittar man på lite mer hårda data (de index som nämnts ovan handlar ju om förvänt­ningar på framtiden) visar det sig att produktionen inom industri stigit med närmare 3 procent under perioden november till januari, en riktigt skaplig siffra, om än inte direkt högkonjunkturförebådande. Under samma tid steg orderingången till indus­trin med 6 procent, mest från hemmamarknaden, mindre från exportmarknaderna.
Mot denna bakgrund är det glädjande att konjunkturtecknen i Europa mer och mer pekar på en uppgång. Ett sammansatt inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn i Euro-området steg till drygt 53 i februari, den högsta siffran på två och ett halvt år. Att Sveriges viktigaste exportmarknad visar allt starkare livstecken är bra för svenska företag. Eftersom EU tar hand om närmare 60 procent av den svenska exporten finns det bra chanser att orderingången från exportmarknaderna tar lite bättre fart under den vår som nu blir allt tydligare.
Inflationen är obefintlig
Än så länge ger dock den positiva utvecklingen inget genomslag i inflationen, tvärt­om. Den svenska inflationen är fortsatt negativ och Riksbanken fortsätter att hålla emot – i alla fall än så länge. Sett ur ett samhällsperspektiv kan Riksbankens priori­teringar skapa en del frågetecken men att det låga ränteläget kommer att vara kvar ett tag till är svårt att komma ifrån.
I USA fortsätter en långsam återhämtning och i veckan rapporterades syssel­sätt­nings­siffror för februari som var starkare än väntat. Detta stödjer bilden att de svaga amerikanska BNP-siffrorna i december och januari till viss del kan förklaras av det hårda vintervädret. Detta har rest frågor om inte centralbankens månatliga obliga­tionsköp skall mattas av lite snabbare än vad som annonserats tidigare men vi tror att man väljer att vänta för att se att även den övriga statistiken så att säga hänger med. Den amerikanska konjunkturstatistiken under mars/april kommer därför att bli väldigt viktig, både när det gäller tilltron till konjunkturuppgången och för att se hur centralbanken väljer att agera.
Skakigare utanför OECD
Om det ser skapligt ut i OECD-området är det dock skakigare i resten av världen. Läget i Ryssland har vi redan berört men det stora problemet – verkligt eller upplevt vet vi ännu inte riktigt – är att kinesisk ekonomi visat svaghetstecken. Detta kan inte minst komma att påverka råvarutunga ekonomier.

Den senaste exportsiffran från Kina, för februari, visade en nedgång på 18 procent och utrikeshandeln som helhet visade ett underskott på motsvarande 23 miljarder dollar i februari, att jämföra med ett överskott på 32 miljarder dollar i januari. Delvis kan den kraftiga nedgången i exporten tydligen förklaras av (tidigare) fusk med handelssiffror samt en förskjutning av det kinesiska nyåret. På toppen av annan lite svagare statistik har dock oron kring den kinesiska ekonomin ökat.
Inflationen i Kina sjönk till 2,0 procent i februari från 2,5 procent i januari och den kinesiska centralbanken har sänkt kursen på sin valuta, yuan, ytterligare.
Oron kring Kina, som späds på av att ett kinesiskt energibolag meddelat att de inte kan betala räntan på sina obligationer, har också skapat problem för basmetallerna. Kopparpriset, som brukar ses som en mätare på den globala konjunkturen, har sjunkit till den lägsta nivån sedan sommaren 2010 och priset på järnmalm har också sjunkit. Mer om kinesisk ekonomi finns att läsa här.
Bolagen
Den stora händelsen på hemmaplan sedan föregående horisontutblick är Volks­wagens bud på Scania. Budet har väckt mycket debatt men det ser ut som att det kommer att gå igenom. De ägare i grupperingen ”Scanias vänner”, som är emot Volkswagens bud representerar bara cirka 7 procent av aktierna i Scania, långt ifrån de 10 procent som krävs för att stoppa affären.
Det känns visserligen tråkigt att Scania försvinner från börslistan men det är en naturlig följd av utvecklingen på ägarsidan de senaste åren. Samtidigt borde Scanias bortfall vara positivt för Volvoaktien.
På den rena rapportfronten har det inte varit så mycket nytt även om vi måste beröra den vinstvarning som Getinge skickade ut i fredags. Med all respekt för vad bolaget åstadkommit i ett längre perspektiv tvingas vi nu konstatera att förtroen­det för ledningen i det närmaste har försvunnit. Särskilt de senaste veckorna har varit en PR-katastrof för bolaget.

Framtiden
Trots all politisk och ekonomisk oro har finansmarknaderna varit tämligen lugna och de olika volatilitetsindex som mäter utvecklingen noteras lågt. Volatiliteten på den amerikanska obligationsmarknaden, enligt ”BOFA/Merril Lynch MOVE Index”, sjönk faktiskt i början av veckan till sin lägsta nivå sedan i maj förra året.
Läget förefaller med andra ord vara relativt gott, trots allt, och vi ser alltjämt fram­tiden an med tillförsikt. Ett par saker återstår dock att reda ut. Vi är fortfarande en bra bit ifrån något som kan kallas högkonjunktur och därför måste konjunkturupp­gången fortsätta. En ytterligare risk är givetvis krisen mellan Ryssland och Ukraina som, även om den skulle fortsätta att vara lågintensiv, riskerar att bli hängande över börshumöret, och därmed pressa börserna i tillväxtländerna under lång tid framöver.
Inom Meetoo fortsätter det att hända saker. Vi måste tyvärr konstatera att Tobias Rumenius, som kom hit så sent som vid årsskiftet, ”snappats upp” av en av våra kunder och lämnat oss. Vi tackar Tobias för den tid som var och önskar honom lycka till!
Avslutningsvis kan vi inte låta bli att citera snart 80-åriga Karin Sjöblom i Växjö som intervjuades i Svenska Dagbladet häromdagen.
”Jag vill förstå vad jag köper och numer bygger jag en portfölj med tanke på mina barnbarn.” Hur är det, frågar SvD, med köp av fonder? ”Jag är dålig på fonder. Väljer hellre enskilda aktier.”
Vi kunde inte sagt det bättre själva - alla kan investera i aktier...
Stockholm 16 mars 2014
Lotta och Christer

Tillbaka