Från vår horisont...

Feb 17, 2014

…kan vi konstatera att bolagens rapporter för 2013 inte riktigt levt upp till förvänt­ningarna men ändå ofta tagits emot med viss välvilja, att USA:s nya centralbankschef kommit igång riktigt bra och att det fortfarande finns få bra alternativ till aktier. Dessutom skiner i dag en tidig vårsol in genom vårt fönster.

Sisådär resultatutveckling

Som framgått av tidigare horisontala betraktelser har vi haft ganska höga förhopp­ningar på börsbolagens resultat under fjärde kvartalet 2013. När nu merparten av dem rapporterat kan vi konstatera att alla dessa inte infriades, men att det finns en genomgående trend som känns stark inför framtiden.

För de bolag som rapporterat ligger den sammanlagda vinsten före skatt knappt 10 procent bättre jämfört med samma kvartal 2012. Detta understryker att vinsterna är på väg upp. Siffran är faktiskt nästan dubbelt så hög som den var i motsvarande jämförelse mellan tredje kvartalen 2012 och 2013.

Flera negativa utfall…

Kruxet är att nästan hela vinstuppgången ligger i Ericsson, bankerna, SCA och Hexagon, och att en stor del av Ericssons vinstlyft beror på att bolaget gjorde en enorm ned­skrivning sista kvartalet 2012. Sammantaget innebär detta att resultatutveckling­en i sin helhet faktiskt varit negativ för flertalet bolag, i genomsnitt kanske 10 procent. Man skall dock hålla i huvudet att det även för 2013 finns flera stora ned- och avskrivningar som påverkar jämförelsen negativt.

… men en positiv trend

Slutsatserna från bolagsrapporterna är alltså egentligen ganska negativa men det finns en positiv faktor som lyser igenom – försäljningen. Omsättningsökning (det som på analytikernas fikonspråk heter ”topline growth”) har vi gått och väntat på i flera år, medan bolagen under tiden lyft resultaten genom att spara, spara och åter spara.

Försäljningsökningarna är, generellt sett, inte speciellt imponerande, men stigande försäljning är ett relativt stabilt tecken på att resultatet kommer att stiga och det är förmodligen detta som har fått börsen att, efter lite funderande, hålla kvar sitt positiva humör.

Svag utveckling på börsen i januari

Nu var ju i och för sig inte utvecklingen under januari överväldigande positiv. Tvärt­om gick Stockholmsbörsens index faktiskt ned med drygt 1,5 procent men utveck­ling­en har vänt och halvvägs in i februari är utvecklingen sedan årsskiftet åter positiv.

Sedan många år finns det en slags sanning som säger att det finns ett historiskt säsongsmönster där aktiemarknaden brukar vara stark i januari. Förklaringarna till detta brukar vara att professionella investerare vill åstadkomma någonting efter att ha städat portföljen under december, att aktier som sålts av skatteskäl köps tillbaka och, kanske, en slags naiv optimism inför det nya året. Som så många andra myter är den så kallade januarieffekten svår att belägga statistiskt. I år kan vi konstatera att den uteblev helt.

Myter är myter och skall inte läggas som grund för en placeringsstrategi och därför bryr vi oss inte speciellt mycket om dem. Bättre är då att tillämpa den strategi som vi försökt använda under Meetoos första sju år, nämligen att gå in på aktiemarknaden i bolag som är billiga, behålla dem och sälja när de blir dyra. Då blir avkastningen bra.

Bolag med ”vallgravar”

Frågan är då om det i dag finns några billiga aktier på Stockholmsbörsen? Helt klart kan vi konstatera att det inte kryllar av dem. Den svenska börsen handlas till runt 15 gånger årets vinst vilket inte är lågt. Å andra sidan är det, med dagens ränteläge, inte iögonenfallande högt heller, men det leder till en del försiktighet.

Därför letar vi efter bolag som antingen har en egen speciell tillväxtmöjlighet eller så stora ”vallgravar” runt sin verksamhet – teknologiska eller kommersiella – att de klarar sig i alla väder. Exempel på bolag i Sverige med sådana vallgravar är HM, ICA, Autoliv och bankerna.

Konjunkturen fortsätter upp

Dessutom skall vi vara på det klara med att vi fortfarande är inne i en långsam konjunkturuppgång, och det ger ytterligare stöd till aktiemarknaden.

Europas ekonomi utvecklades till exempel oväntat starkt under sista kvar­talet 2013. Enligt uppgifter från EU:s statistikbyrå Eurostat växte ekonomin i euroområdet (mätt som BNP) med 0,3 procent. I årstakt växte ekonomin med 0,5 procent, att jämföra med väntade 0,4 procent. Tillväxten är långt ifrån stark men den verkar ta sig månad för månad och framförallt känns det som om den är ihållande.

Tysklands ekonomi växte med 0,4 procent och Frankrikes växte (något överraskan­de) med 0,3 procent. Det finns mycket som tyder på att det framförallt var starkare export som lyfte de tyska siffrorna och om det är så borde det båda gott för svenska företagen som konkurrerar på samma marknader som de tyska.

Viss ljusning i Sydeuropa

De europeiska siffrorna visar också tecken på ljusning för länder som Spanien, Italien och Portugal. Grekland är dock fortfarande ett undantag och Finland har också sällat sig till de krympande ekonomierna.

I Tyskland fortsatte konjunkturuppgången under januari och alla tillgängliga konjunkturindex visade en uppgång.

I USA visar arbetsmarknaden fortfarande ingen större styrka och detta har lett till spekulationer om att nedtrappningen av centralbanken Federal Reserves obliga­tionsköp skall komma att minska något.

USAs centralbank går på i ullstrumporna

Janet Yellen, ny ordförande för ”Fed”, aviserar dock att den långsiktiga planen för en avtrappning (det som på ekonomspråket kallas ”tapering”) ligger kvar.

Centralbankens politik kommer att vara fortsatt ”lätt” (dvs räntedämpande) och besluten kring neddragningen av tillgångsköpen beror på utsik­terna för arbets­marknaden och inflationen. Yellen säger också att man måste se till fler faktorer än enbart arbetslösheten när man bedömer hur stark eller svag arbets­marknaden är. Feds långsiktiga åtagande är att nå full sysselsättning samtidigt som inflationen tas tillbaka upp till två procent. Dit är det, lindrigt sagt, en bra bit kvar…

Under det andra halvåret 2013 fick dock den ekonomiska återhämtningen i USA större kraft. BNP bedöms ha stigit med mer än 3,5 procent i årstakt under det tredje och fjärde kvartalet, något som kan tänkas ge genomslag på arbetsmarknaden under våren.

Fortsatt positiv syn på börsen

Vi behåller vår positiva syn på aktiemarknaden, i huvudsak baserat på de låga räntorna, vilket i sig gör aktier attraktiva, och på att konjunkturförbättringen kommer att slå igenom i bolagens resultat under inledningen av 2014.

Under tiden fortsätter vi att leta bolag och har den senaste månaden besökt eller på annat sätt varit i kontakt med bland annat Atlas-Copco, Danske Bank (Danmark), Getinge, Hexagon, Hospitality Invest (Norge), Micro Systemation, Nordea, Novo-Nordisk (Danmark), Rejlers, SAS, SSAB och Trigon Agri. Det finns en del fynd kvar!

Bästa hälsningar från oss på Meetoo!

Stockholm 17 februari 2014

Tillbaka