Från vår horisont...

Jan 13, 2014

… kan vi konstatera att den ekonomiska statistiken hittills i år varit positiv. Siffrorna för orderingång och produktion i svensk industri är ytterligare ett tecken på att ekonomin börjar röra sig åt rätt håll. Som vi tidigare nämnt har det under 2013 varit obalans mellan den framtidsinriktade och den eftersläpande statistiken. Förra veck­ans siffror från SCB bekräftar dock de positiva tecknen i höstens konjunkturindika­torer som till exempel industrins inköpschefsindex och Konjunkturinstitutets så kallade baro­metrar.

Det skall sägas att uppgången inte är speciellt stark och att konjunkturen ännu inte nått en nivå där det börjar bli tal om överhettning, långt därifrån, utan att det snarast är en försiktig återhämtning från en ifrån början låg nivå. Detta gör att vi väntar oss en fortsatt förbättring under våren.

Även Europa på väg upp…

Ute i Europa fortsätter signalerna om att flertalet länder är på väg upp ur det ekono­miska träsk de tillbringat de senaste åren i. Hittills i år har bland annat de europeiska inköpschefs­indexen i såväl industri- som tjänstesektorerna klättrat över det viktiga 50-procents­strecket som visar gränsen mellan upp- och nedgång. Under hösten har detaljhandelssiffrorna i Europa också varit relativt starka.

Vi har också sett att ränteskillnaden mellan tyska och sydeuropeiska statsobliga­tio­ner sjunkit till sin lägsta nivå på tre år. Mot denna bakgrund var det ingen överrask­ning att den Europeiska Centralbanken (ECB) förra veckan valde att låta sin så kallade styrränta ligga kvar på 0,25 procent.

Detta innebär givetvis inte att problemen för Europa, EU och Euron är över. Det finns fortfarande många hinder att övervinna och många potentiella grynnor att gå på för de som försöker styra kontinenten ur problemen. För tillfället domineras debatten av problemen som skapas av den låga inflationen. Decembersiffran var visserligen avsevärt högre än den minusinflation (deflation) som presenterades för november men fortfarande långt under den tvåprocentiga inflation som ECB försöker styra fram till.

Låg inflation kan låta som ett hanterligt problem men dess innebörd är att skuld­saneringen bland krisländerna i Europa försvåras och fördröjs och att realräntorna (dvs den betalda räntan minus inflationen) förblir (för) höga och också dämpar den ekonomiska återhämtningen.

…men uppgången är ojämnt fördelad

Ett annat problem är att återhämtningen inte bara är svag utan även ojämnt fördelad. Tyskland går bra men i Euro-områdets andra gigant, Frankrike, är signalerna allt annat än positiva.

Som lök på laxen kommer också att Eurons relativa styrka under hösten gjort att de svagare ekonomierna i Europa inte får den hjälp de tidigare fått och fortfarande skulle behöva på exportmarknaderna.

Oro för en japansk utveckling

ECB kommer därför med all sannolikhet att agera för att Euro-området och Europa som helhet inte skall hamna i den negativa spiral av låg inflation och svag tillväxt som Japan befunnit sig i sedan 1990-talet, något som för övrigt den amerikan­ske ekonomiprofessorn Paul Krugman varnade för under ett besök i Sverige förra veckan.

I USA har statistiken mestadels varit positiv och detta har också resulterat i att Centralbanken (Federal Reserve, eller ”Fed”) aviserat neddragningar i sina stimulanser till marknaden, något som trots allt tidigare oro med all rätta tolkats positivt. Förra veckans arbetsmarknadssiffror från USA innehöll dock en del negativa överraskningar men vi tror att man skall vara försiktig med att övertolka effekterna av denna mätning.

Olika signaler i USA

Sysselsättningen i USA steg överraskande litet i december, men samtidigt sjönk arbetslösheten mer än väntat, faktiskt till sin lägsta nivån sedan oktober 2008 (dvs mitt i finanskrisen) och till en nivå som närmar sig det de 6,5 procents arbetslöshet som Fed tidigare angett som ett mål för när räntorna skulle kunna börja höjas.

Att sysselsättningen stiger mindre än väntat samtidigt som arbetslöshetssiffran sjunker mer än prognoserna kan synas underligt men det skall poängteras att resultaten kommer från två olika undersökningar. En stor del av nedgången i arbetslösheten beror också på att arbetskratsutbudet (de som kan/vill ta jobb) minskade något mellan november och december, möjligtvis till följd av det extrema vintervädret i USA.

Som alla annan statistik kan detta resultat tolkas på olika sätt. Å ena sidan kan den sjunkande arbetslösheten tänkas leda till att den centralbanken kommer att gå snab­bare fram med sin nedskärning av den mycket expansiva politiken. Låg arbetslöshet betyder nämligen att den lediga kapaciteten i den amerikanska ekonomin inte är lika omfattande som tidigare antagits. Denna tolkning skulle kunna leda till högre räntor, en starkare dollar och en svagare börs.

Å andra sidan kan den svaga sysselsättningsutvecklingen tolkas som att den ekono­miska utvecklingen inte är tillräcklig stark för att motivera ytterligare neddragningar av Feds månatliga obligationsköp. Denna tolkning skulle då kunna bidra till lägre räntor och en svagare dollar och kanske en mer positiv effekt på aktiemarknaden.

Hopp om framtiden

Det verkar som om den negativa tolkningen tagit överhanden på kort sikt men vi tycker fortfarande att USA:s ekonomi ser intressant ut.  Det mesta av statistiken under den senaste tiden ger bilden av en ganska skaplig amerikansk arbetsmarknad, trots problemen med stilleståndet hos många myndigheter, mm, i november. Att siffrorna kontinuerligt reviderats upp under hösten understryker också den bilden.

Troligen kommer vi att få se en kraftig förbättring när siffrorna för januari kommer och vi tror att aktiemarknaden kommer att tolka detta positivt. Merparten av den statistik som nämnts ovan ger nämligen en liten fingervisning om att bolagsledning­arnas tal i höstens kvartalsrapporter om bättre tider faktiskt kan ha en del substans.

Aktier och bolag

Den amerikanska rapportsäsongen har redan inletts och som vanligt var aluminium­bolaget Alcoa först ut. I rapporten presenterades en tro på en fortsatt återhämtning i industriproduktionen i världen under 2014, en mer positiv syn än tidigare på lastbils­marknaden i USA, men svagare utsikter för Europa och en viss avmattning i Kina. Alcoa har en fortsatt optimistisk syn på personbilsmarknaden i USA och tror också att marknaden i Europa stabiliseras. Bolaget är också optimistiskt när det gäller byggandet av kommersiella fastigheter i USA.

För svenska företags del kan detta kanske spilla över på Volvo, Autoliv, Sandvik, SKF och Skanska. De kommande rapporterna från industribolagen kommer att bli spännande läsning.

Avslutningsvis kan vi konstatera att året börjat bra när det gäller utvecklingen i våra kunders portföljer och att Tobias Rumenius nu bland annat tagit över ansvaret för våra företagsanalyser. Vi räknar med att detta kommer att förbättra beslutsunder­laget för våra bolagsval ytterligare.

God fortsättning!

Stockholm 13 januari 2014

Lotta                                 Tobias                               Christer

Tillbaka