Från vår horisont...

Dec 12, 2013

…kan vi se att den amerikanska ekonomiska statistiken den senaste veckan stärkt bilden av en allt starkare konjunktur. Inte minst har de faktiska siffrorna så att säga kommit ikapp de positiva tongångarna i de mer framåtriktade undersökningar (de olika så kallade barometrarna) som tidigare presenterats. Den återhämtning som nu hållit på ett drygt år fortsätter alltså.

För kapitalmarknaden är starka konjunktursiffror dock inte alldeles positivt eftersom många tror att det signalerar en nedskärning (analytikernas favoritord just nu, ”tapering”, har denna innebörd) av centralbankssubventionerna. Oron för denna penningpolitiska åtstramning - eller egentligen neddragning av stimulanserna - tar därmed bort glädjen över den växande efterfrågan.

Oron är tydlig på räntemarknaden där räntorna stigit. Samtidigt är dock förväntningarna på inflationen fortfarande extremt låga vilket hos vissa ses som en oro för att ekonomins vändning kanske inte är tillräckligt stark.

Kompromissförslag i Washington skapar visst hopp

Som lök på laxen kommer dessutom de återkommande problemen med de amerikanska budgetförhandlingarna men de flesta har resonerat som så att ”det lär väl lösa sig som vanligt”, dvs med ett provisorium som varar ett par månader.

Natten till onsdagen presenterade budgetförhandlarna i kongressen faktiskt en överenskommelse om ett tvåårigt budgetavtal. Hela kongressen (representanthuset på fredag 13 december och senaten i nästa vecka) skall nu rösta om detta förslag så det sista ordet är långt ifrån sagt.

Det föreslagna avtalet innebär inga skattehöjningar, utan lättnader i de automatiska besparingar som slår till när kongressen inte kan enas om budgeten på totalt 60 miljarder dollar. På grund av förlängda besparingar på Medicare blir nettot ändå ett minskat budgetunderskott. Förslaget är alldeles för begränsat för att lösa de lång­siktiga problemen men kan innebära början på slutet för de skarpa motsättningar som rått under de senaste åren. Därmed kan det också öppna för en mer långvarig uppgörelse om skuldtaket, som annars åter blir en realitet i februari.

Trots politiken har såväl amerikansk som global konjunktur en hygglig fart in i nästa år. Den största risken just nu är att marknadens reaktioner på minskat kapitalflöde blir markant högre räntor i USA vilket kan bromsa ekonomin och hålla tillbaka prisupp­gången på bostadsmarknaden. Detta skulle kunna äventyra tillväxten i den privata konsumtionen. Vår gissning är dock att konjunkturförbättringen står sig och att arbetslösheten fortsätter att minska.

ECB väntar och ser…

I samband med sitt möte i början av december bekräftade Europeiska Centralbanken (ECB) att man för tillfället väntar och ser efter förra månadens oväntade räntesänk­ning. Konjunkturen förstärks fortfarande i Tyskland medan Frankrike och Sydeuro­pa är skakigare. Utförsäljningen av den franske premiärministerns vinkällare var dock relativt lyckosam, även om man kanske mest skall se det som en omfördelning av likviditet J. För Europa som helhet ser vi hur som helst en fortsatt försiktig och gradvis återhämtning.

…liksom Ingves?

En person som givetvis följer utvecklingen noga är den svenske riksbankschefen men det är osäkert hur mycket intryck han tar. Pressen att sänka räntan är stor men, som en av branschens ledande bedömare uttrycker det, ”Ingves blandar bark i brödet inte därför att han måste utan därför att han tycker att det är gott”.  Osvuret är med and­ra ord bäst men tipset blir ändå att den svenska räntan kommer att ställas ner något.

Riksbankens nästa möte (16 december) kommer att påverkas av siffran för konsu­ment­prisindex i november, som släpps lagom till Lucia. Om novembersiffran inte väger upp den nedgång som redovisades för oktober borde Riksbanken närmast automatiskt sänka inflationsprognosen för det närmaste året. Riksbankens egen prognos är för övrigt att inflationen för november var 0,4 procent.

I Sverige har annars såväl statistik– undantaget de senaste siffrorna för industri­produk­tionen – som ledande indikatorer den senaste tiden varit betydligt bättre än väntat. Sannolikt beror detta till viss del på att kronan försvagats under det senaste halvåret.

I Kina överraskade den allt annat än tillförlitliga statistiken med en stark ökning av överskottet i handelsbalansen, faktiskt det största sedan januari 2009, på grund av en massiv ökning av exporten. Konsumentpriserna i Kina sjönk något och inflationstak­ten är nu nere på tämligen beskedliga 3,0 procent.

Börsen och bolagen

Med tanke på hur starkt börsåret 2013 varit, hittills +22 procent inklusive utdelning­ar, är det svårt att undvika känslan av att december har präglats, och kanske kommer att fortsätta att präglas, av spontana vinsthemtagningar. Särskilt påträngande är nog detta inför den amerikanska centralbankens sista, och kanske viktigaste, möte för året nästa vecka.

Marknadens känslighet för alla signaler om ”tapering” har berörts ovan och även om det givetvis är positivt om USA får en budgetöverenskommelse innebär detta också att budgetrisken är något som Fed nu kan komma att bortse ifrån. Detta kan tänkas öka risken för ett tidigareläggande av neddragningen av de penningpolitiska påspädningarna.

Även av andra skäl kan det finnas skäl att vara försiktig. På två år har börsen i Stock­holm stigit med drygt 50 procent samtidigt som bolagens vinstökningar i många fall skjutits längre och längre framåt. Detta gör att värderingarna av bolagen i vissa fall börjar se lite ansträngda ut

I sin helhet gör detta att Stockholmbörsen värderas högre än den gjort på länge, något som i och för sig är naturligt med tanke på dagens räntenivå. Samtidigt har också exponeringen mot världsmarknaden ökat, vilket sannolikt är en fördel de kommande åren. Vi tror på en stark börs även 2014, men den kommer knappast att stiga med några 20 procent i genomsnitt.

En viktig händelse på börsen var noteringen av Sanitec som tillverkar badrums­keramik, det första större bolag som kommit till börsen på riktigt länge. Bolaget har bra marknads­positioner på de flesta marknader som räknas i Europa, bra intjänings­kapacitet och en anmärkningsvärt bra balansräkning för att komma från ett Private equity-bolag. Totalt ser det relativt intressant ut och bolaget handlas på en ganska attraktiv nivå.

Novo Nordisk är Nordens största läkemedelsbolag och dess framgångar bygger på läkemedel mot diabetes, en marknad som tyvärr växer så att det knakar. Huvud­produkten är olika typer av insulin. Novo har haft problem under 2013, bland annat efter ett läkemedel som inte höll måttet vid lanseringen på den amerikanska mark­naden men nu är tongångarna mer positiva igen och med sin starka marknads­position, sina preparat och behandlingsmetoder samt, inte minst, den starka underliggande tillväxten känns framtiden ljus.

Ny analyschef

Livet på Meetoo fortsätter att förändras. Det som står klart än så länge är att Tobias Rumenius från årsskiftet kliver in som analysansvarig på Meetoo. Vi önskar honom varmt välkommen!

Samtidigt vill vi önska alla kunder och andra intressenter en

God Jul och ett Gott Nytt År!

Stockholm 11 december 201

Lotta och Christer

 

Tillbaka