Från vår horisont...

Nov 22, 2013

…noterar vi att det i dessa besynnerliga tider krävs en kommunistisk partikongress i Kina och en generös blivande centralbankschef i USA för att få börsen på riktigt gott humör.

I Kina avslutades den gångna veckan den 18e centralkommittéens tredje möte där den framtida politiska och ekonomiska inriktningen skulle arbetas fram. Det paket med reformer som presenterades är ambitiöst men det återstår givetvis att se hur och i vilken takt reformerna kommer att genomföras. Hur som helst har mötet lett till en mer positiv syn på Kinas ekonomiska utveckling vilket lyft börserna över hela världen.

De kvantitativa lättnaderna blir kvar

I USA har debatten kring ”de kvantitativa lättnadernas” (dvs det statliga program­met för att köpa obligationer och därmed öka penningströmmarna i samhället) vara eller inte vara stundtals varit hård, vilket lett till oro på börsen. I förra veckans senatsförhör med blivande FED-ordförande Janet Yellen antydde hon dock att den amerikanska ekonomin, i synnerhet arbetsmarknaden, fortfarande behöver stöd, trots de ihållande tecknen på starkare tillväxt. Yellen var inte heller orolig för eventuella ”bubblor” på aktie- och husmarknaderna.

På hemmaplan var utvecklingen den gångna veckan svajig efter de mycket låga inflations­siff­rorna för oktober i EU och i Sverige. Detta ökade förväntningarna på att Riksbanken trots allt motstånd kommer att tvingas sänka räntan. Det bidrog till ett kraftigt fall i de korta marknadsräntorna och till en ordentlig försvagning för kronan.

På sista tiden har det kommit en hel del statistik från Sverige, men konjunktur­bilden har knappast klarnat. Inflationen, mätt med konsumentpriserna, var negativ i oktober. Trots att priserna sjönk ökade sysselsättningen med 90.000 personer sett över de senaste 12 månaderna. Intressant är också att industrins lager minskade påtagligt mellan andra och tredje kvartalet 2013, trots att kapacitetsutnytt­jandet ökade under perioden.

Räntesänkning i december trolig

Intresset för Riksbankens agerande är givetvis stort och Konjunkturinstitutets rapport nu i veckan blir sannolikt viktig. Ju starkare den är, desto mindre är sannolikheten för en räntesänkning i mitten av december. Det troligaste är ändå att räntan sänks.

Sammantaget har Stockholmsbörsen gått upp en dryg procent under första halvan av november och ligger nu ca 24 procent (inklusive utdelningar) högre än nivån vid årsskiftet. New York-börsen ligger på all-time-high.

Avslagna delårsrapporter…

Bolagsrapporterna för det tredje kvartalet var i allmänhet ganska avslagna och många banker och mäklarfirmor har sänkt sina prognoser för helåret. Skälet är i huvudsak att flertalet börsbolag ännu inte ser några möjligheter till ökad efterfrågan den närmaste tiden. Trots detta steg Stockholmsbörsens index med cirka 3 procent under perioden 15 oktober – 15 november. Vi tror att detta visar dels att det finns ett fortsatt flöde av kapital till aktiemarknaden, dels att många investerare för en gångs skull höjt blicken och skådar lite längre fram i framtiden.

Resultatmässigt har utfallet bland rapporterna varit blandat. I runda tal hälften av de bolag som rapporterat har överträffat förväntningarna medan den andra halva kommit med lite lägre siffror än väntat. Den enda sektor som totalt sett hamnade på plus, jämfört med förväntningarna, var bankerna, vars aktier också utvecklats starkt.

Av de andra större bolagen vars aktier bidragit till börsuppgången finns SCA och Hexagon, två bolag vi diskuterat tidigare i denna spalt. Båda bolagen är fortfarande inne i en omvärderingsfas och, som den insiktsfulle läsaren redan förstått, sedan länge två centrala inslag i Meetoos kundportföljer.

Bland förlorarna den senaste månaden återfinns tyvärr en annan favorit, nämligen Volvo, efter ett resultat som kraftigt understeg förväntningarna. I Volvos fall kan det dock i hög grad förklaras av det kraftfulla investeringsprogram – nya modeller inom i stort sett alla lastbilssegment – som sannolikt kommer att bära frukt under 2014. Lastbilstillverkarna har det annars väl förspänt i Europa just nu men det beror till största delen på effekter av tidigarelagda inköp inför nya hårdare utsläppsregler som träder i kraft vid årsskiftet.

…och avvaktande inför 2014

En knäckfråga inför nästa år är givetvis när lyftet i efterfrågan kommer. Som nämnts ovan har det låtit vänta på sig några kvartal, vilket är lite oroväckande. Resultat­förbättringarna de senaste åren har ju i hög grad berott på att bolagen sänkt sina kostnader men nu behövs en försäljningsökning för att vinster och lönsamhet skall kunna öka på lite mer naturlig väg. Många finansanalytiker har dock drabbats av mindre tilltro till detta och som kollektiv skruvat ned sina vinstprognoser.

Enligt en sammanställning av de beräknade vinsterna under det kommande året för de största bolagen på Stockholmsbörsen har prognoserna sjunkit med runt 3 procent den senaste tiden. Eftersom börskurserna under samma tid ökat med lika mycket har den genomsnittliga värderingen ökat. Värderingen av det kommande årets vinster för börsens 30 största bolag (dvs p/e-talet för OMXS30-bolagen) har klättrat från knappt 15 till 15,4 på en månad.

Sammantaget innebär detta att vi, med hänsyn till ränteläget, kapitalflödet, etc, fortfarande tycker att börsen är attraktivt värderad, men utrymmet för negativa överraskningar blir allt mindre.

Förändringar på Meetoo

Förra veckan halverades Meetoos personalstyrka då Håkan Telander och Peter Lindvall lämnade bolaget för att söka sin lycka på annat håll. Vi tackar för den tid som varit och önskar dem lycka till.

Andra förändringar är på gång, men det rapporterar vi om när allt är på plats.

20 november 2013

Lotta och Christer

 

Tillbaka