Från vår horisont...

Oct 23, 2013

…fick vi återigen se en stark återhämtning på de världens aktiemarknader under september månad. Världsindex (mätt i USD) utvecklades väldigt starkt och gick upp med nästan 5 procent. Stockholmsbörsen steg nästan lika mycket med en uppgång på drygt 4 procent medan den amerikanska börsen (Dow Jones Index) inte hade samma starka utveckling utan ”bara” gick upp med drygt 2 procent.

En starkt bidragande förklaring till börsuppgången i september var att den ameri­kan­ska centralbanken Federal Reserve (FED) meddelade att de väntar med att min­ska stödköpen av obligationer.  Detta besked överraskade marknaden, fick räntorna att falla och börserna steg. I kombination med fortsatt uppmuntrande konjunktur­signaler spädde detta på den underligg­ande positiva undertonen på världens börser.

Beskedet från FED att de inte minskar stödköpen av obligationer och allt starkare statistik från Kina bidrog till att börserna i tillväxtmarknaderna steg med drygt 4 procent under september. Hittills i år har dock börsindex i dessa länder utvecklats betydligt sämre än i västvärlden.

Konjunkturbotten är passerad…

Den svenska konjunkturens botten har vi bakom oss och under året har den ekono­miska statistiken blivit allt bättre. Framförallt är det framåtblickande indika­torer, till exempel inköpschefsindex, som pekar åt rätt håll. Utsikterna förbättras och vi väntar oss att tillväxten kommer att ligga över trend samt över genomsnittet i OECD 2014. Det är främst hushållens starka ekonomi som ger kraft åt återhämt­ningen.

…även i Europa

Den ekonomiska statistiken i Europa har överraskat positivt under sommaren och vi tror att detta kommer att fortsätta under resten av 2013 och hela 2014. En bransch som har varit svag under den utdragna lågkonjunkturen i Europa är personbilar, där bilförsäljningen i eurozonen varit extremt svag i spåren av krisen. I Spanien har till exempel försäljningen av nya bilar halverats. I takt med att konjunkt­uren stärks ser vi en möjlighet för stigande bilförsäljning under det kommande året.

Precis som i Sverige har den makroekonomiska statistiken för Europa som helhet överraskat positivt. Nordeuropa fortsätter att utvecklas starkt medan länder som Spanien och Italien ännu rapporterar negativa siffror. Många bolag har också uttalat sig positivt om framtiden och ser en förbättrad efterfrågan i Europa. I kombination med att europeisk politik skiftar fokus till att krisländerna i Sydeuropa skall refor­me­ra sina ekonomier snarare än att bara spara sig ur krisen talar för en starkare tillväxt under kommande år.

Förhoppningsvis är tepartyt över

I USA eskalerade oenigheten kring statsbudgeten och finanspolitiken under början av oktober. Partierna stod långt ifrån varandra och den politiska låsningen gjorde att den statliga administrationen stängdes ner i några veckor. Till slut lyckades kongres­sen dock enas om en budget vilket ger en viss, om än tillfällig, arbetsro.

Att stänga ned statsapparaten är en drastisk åtgärd men faktiskt inget unikt i ameri­kansk historia – det hände senast 1996 under Clintonadministrationen. De politiska motsättningarna i USA kommer att påverka BNP-tillväxten under fjärde kvartalet negativt. Den amerikanska konjunkturstatistiken visar dock en fortsatt förbättring vilket talar för fortsatt stigande företagsvinster.  Däremot är fortfa­rande de ameri­kanska ”Tea Party”-fundamentalisterna ett av de största hoten mot världs­ekonomin. Förhoppningsvis har de nu på allvar skadskjutit sig själva, men osvuret är nog bäst.

Kina stärks men skulderna oroar

I Kina visar nu den ekonomiska statistiken en tydlig stabilisering. Den nya politiska ledningen har också aviserat några mindre infrastruktursatsningar under sommaren. Vi ser dock med oro på den snabba ökningen av skulder i landet, men räknar inte med att det på kort tid är risk för någon akut bankkris.

Den kinesiska industrin har fortsatt att stärkas under tredje kvartalet. Det beror dels på en stigande exportefterfrågan, dels på en första påverkan av vissa åtgärder som vidtagits för att ge stöd till tillväxten i Kina. Många bedömare förväntar sig en stabil tillväxttakt under närmaste året på cirka 7,5 procent. Vi väntar oss att Kinas export och import kommer att återhämta sig under de kommande månaderna med stöd av en starkare återhämtning i de utvecklade länderna.

Börsklimatet är fortsatt positivt

Med allt detta ser vi en fortsatt uppsida för aktier, som drivs av en allt bättre global tillväxt och fortsatt expansiv penningpolitik i många länder. Återhämtningen i Europa inleds gradvis i år och fortsätter nästa år, framför allt driven av stigande export och låga räntor. Det finns därmed förutsättning­ar för att den globala tillväxten kan överraska positivt under 2014. Tillväxten i världsekonomin beräknas enligt IMF hamna på 3,1 och 3,8 procent för 2013 resp. 2014.

Räntor och aktier

Som nämnts ovan tyder de flesta tecken på att vi passerat botten i världsekonomin och det mesta talar nu för att aktiviteten ska växa i hygglig takt framöver. Även om detta givetvis är positivt kommer det att ha en effekt på räntorna. Bättre tillväxt kommer så småningom att motivera räntehöjningar för världens centralbanker.

Rörelserna på obligationsmarknaderna har varit stora under den senaste tiden. Under inledningen av september steg räntorna för att sedan falla kraftigt efter den amerikanska centralbankens beslut att fortsätta med sina obligationsköp. Reaktionen spreds även till flera tillväxtmarknader där räntorna föll kraftigt, för att sedan stiga igen mot slutet av månaden. Den politiska utvecklingen i USA har av och till också oroat räntemarknaden.

Fortsatt lätt penningpolitik…

Centralbankerna i världen kommer att fortsätta med sin lätta penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska återhämtningen men sannolikt inte att vara lika expansiva som tidigare. När det gäller räntorna på statsobligati­oner bedömer vi dock att de långa räntorna ändå kommer att stiga på sikt. Den fortsatta återhämtningen för konjunkturen och flöden från obligationer till aktier talar för detta.

…men räntorna stiger

Under sommaren har vi fått se en kraftig ränteuppgång från väldigt låga räntenivåer. Ytterligare uppgång för de långa räntorna stundar när ekonomin tar mer fart eller om inflationsförväntningarna stiger.

Fantastisk utveckling i H&M

H&M:s utveckling fortsätter att vara smått fantastisk! 2010 öppnade H&M sin 2.000:e butik och nu tre år senare öppnade bolaget sin 3.000:e butik i en av Kinas största städer, Chengdu. Då vinsttillväxten varit svag under denna period har börskursen sedan 2010 pendlat runt 230 kr fram till juli i år. Sedan dess har H&M-aktien dock stigit med hela 22 procent, vilket inneburit att H&M aktien nu gått bättre än stockholms­börsen som helhet under 2013.

H&M värderas med rätta betydligt högre än börsen i genom­snitt. Just nu till 26 ggr årets prognostiserade vinst. Nästa års vinstillväxt innebär att P/E talet faller till 22. Högre än så brukar H&M inte värderas vilket föranleder en del försiktiga rekom­men­­dationer från analytikerkåren.

Bakgrunden till den högre värderingen är den stabila vinst- och utdelningstillväxt som bolaget kunna visa i decennier, och det ser ut att kunna fortsätta. Affärs­model­len fungerar och även om 3.000 butiker är många så finns det i världen plats för många fler butiker. Nya länder för 2013 är Chile, Litauen, Serbien, Estland och Indonesien (via franchi­se). 2014 öppnar H&M i Australien och 2015 i Sydamerika.

H&M växer även på andra sätt än genom fler butiker. Vi ser hur internethandeln ökar kraftigt och här vill förstås också H&M vara med. Näthandelns utveckling är intressant och spännan­de. Butikskedjor med eget varumärke som H&M borde kunna ha en fördel då kunder kan prova och returnera i butik, men kan handla både via nätet och i butik. Nyligen lanserades H&M:s onlinebutik i USA med, enligt bolaget, lyckat resultat.

H&M provar också att växa via nya varumärken och kedjor som COS, Cheap Monday, & Other Stories och nu senast genom ett nytt eget sportvarumärke. Vi tror på en fortsatt tillväxt för H&M med en fortsatt hög och stigande direktavkast­ning och finner därför fortsatt aktien intressant.

Valvinden lyfter Kappahl?

2014 är det valår i Sverige och valår brukar (av någon märklig anledning…) vara år med stark tillväxt, något som kan gynna den svenska detaljhandeln. H&M har endast 7 procent av sin försäljning i Sverige och påverkas därför marginellt av detta. Kappahl har däremot 51 procent och kan påverkas desto mer.

Kappahl levererade tidigare under flera år en hög direktavkastning och stabila vinster och valde därför, till skillnad från H&M, att vara belånade (lånat kapital är normalt billigare än eget kapital och möjliggör högre vinster). Finanskrisen minskade Kappahls stabila resultat och skuldsättningen i förhållande till resultatet blev för hög. Bolaget tvingades därför till två nyemissioner med kraftigt kursfall som följd. I dag är bolaget ånyo välkapitaliserat och börskursen har sedan oktober 2012 stigit med 140 procent.

Kappahl verkar ha hittat tillbaka till sina kunder och vinsterna stiger men de är fortfarande långt ifrån tidigare toppnivåer. Kappahls målsättning är att inom 2-3 år nå sina tidigare marginaler på 10 procent. Vi tror det kan vara möjligt och det skulle innebära en fortsatt stark kursutveckling då ingen analytiker ännu vågar lägga in detta i sina prognoser.  Kappahl meddelade häromdagen att man stänger i Tjeckien där man förlorar pengar vilket ökar sannolikheten att Kappahl stänger även det betydligt större och förlusttyngda Polen. Det skulle innebära en stor resultat­förbätt­ring och överraska aktiemarknaden positivt.

Utsikter

Vinstutvecklingen i börsföretagen har de senaste åren i hög grad berott på effekten av effektiviseringar och besparingar. Efter en stark börsutveckling under 2013 behöver vi nu se att företagen också börjar visa en bättre försäljningsutveckling. Vi väntar oss bättre siffror i detta avseende under hösten och vintern, framför allt i resultatrapporterna från och med det fjärde kvartalet 2013. Dessutom väntar vi oss att företagsledningarna kommer att vara mer positiva inför framtiden.

En förbättrad världskonjunktur och en med tiden mindre expansiv penningpolitik talar för stigande räntor, vilket gör att vi förordar aktier framför obligationer. Dessutom talar mycket för att världsekonomin passerat konjunkturbotten och att vi under de närmaste två åren kommer att kunna se en god vinstutveckling. De svenska bolagen är överkapitaliserade och de starka balansräkningarna kan användas till såväl höga utdelningar som förvärv.

21 oktober 2013

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

 

Tillbaka