Från vår horisont...

Jun 10, 2013

…noterar vi att även maj var en volatil månad. Under senare delen av månaden kom vinst­hem­­tag­ningar på aktiemarknaden efter svagare kinesisk statistik och farhågor om att den amerikanska centralbanken (Fed) snart drar ned på sitt program för köp av obligationer.

Tillsammans skapade dessa händelser nervositet, vilket föranledde att placerare min­skade andelen aktier. Trots detta steg börserna världen över med 1,5% i maj. Hittills i år innebär det en uppgång med cirka 10 procent. Även Stockholmsbörsen hade en bra månad med en uppgång på 1,9% och är nu upp 11% sedan årsskiftet.

Förutsatt att det inte kommer några negativa överraskningar bör tillväxten i de ut­veck­lade länderna gradvis stärkas under andra halvan av 2013 och under 2014. Detta understöds av ultralätt penningpolitik från världens centralbanker, förbättrade för­hål­landen på finansmarknaderna och att förtroendet för världsekonomin gradvis åter­ställs. Takten i uppgången kommer fortsatt att variera mellan olika länder och till­växten i många av de mogna ekonomierna kommer att vara fortsatt dämpad till följd av resultatet av finanspolitisk åtstramning och svaga kreditmarknader i vissa länder.

De tydliga nedåtriskerna i världsekonomin som fanns för ett år sedan har dock minskat betydligt och finansmarknaderna har visat en enastående motståndskraft mot negativa nyheter. Vi kvarstår vid vår syn på en världstillväxt på 3,5% för 2013 och cirka 4% för 2014. IMF väntar sig att tillväxtekonomierna kommer att uppvisa en tillväxt på cirka 5,3% för 2013 och 5,7% 2014. Motsvarande siffror för de mogna ekonomierna väntas bli 1,2% för 2013 och cirka 2,5% för 2014.

Totalt sett ser vi därför positivt på den globala tillväxten under andra halvåret 2013 och hela 2014. Återhämtningen i Europa bör inledas gradvis i år och fortsätta nästa år. Vi kan notera att den inkommande konjunkturstatistiken i Europa under maj har varit upplyftande, där Europas inköpschefsindex steg till 48,3 i maj från 46,7 föregå­ende månad och tyska IFO-index steg till 105,7 i maj jämfört med 104,4 i april.

Återhämtningen i Europa kommer framför allt att drivas av stigande export och låga räntor. Den inhemska efterfrågan får stöd av den europeiska centralbankens låga styr­ränta samt förbättrade disponibla inkomster på grund av låg inflation och lägre oljepriser. Stigande börskurser kommer i förlängningen att höja den privata konsum­tionen, då hushållen känner att de har mer att röra sig med. Samtidigt tyngs tillväxt­en i euroområdet av kredit­åtstram­ningar och anpassningar av skuldsättningen.

Under maj månad har det kommit statistik från USA som förstärker bilden av en allt ljusare bild av amerikansk ekonomi. Sysselsättnings- och husbyggnadsstatistiken förstärker bilden av en återhämtning i den amerikanska konjunkturen. Den ameri­kanska ekonomin kommer troligen att växa med 2% under 2013, med stöd av stimu­lanser. Ben Bernanke, den amerikanska centralbankens chef, talade i slutet av maj om att det är möjligt att Fed:s kapitalflöde till marknaden kommer att minskas framöver. Beskedet mottogs med kraftigt fallande börskurser. Detta så kallade QE-program (Quantita­ti­ve Easing (kvantitativa lättnader) på fikon­språk) har till syfte att tillföra likviditet till banksystemet och därigenom bland annat skapa utrymme för krediter till företag och hushåll.

Amerikanska centralbanken gör detta för att se hur marknaderna reagerar och att visa att de stora penningpolitiska stimulanserna inte kommer att vara för evigt. I dagsläget köper amerikanska central­banken stats- och bolåneobligationer för totalt 85 miljarder USD per månad för att stödja den amerikanska återhämtningen Därför kommer den amerikanska centralbanken att vara i fokus framöver och varje uttalan­de kommer granskas i minsta detalj för att få ledtrådar till hur centralbanken kom­mer att agera. Vi bedömer att Fed kommer att minska stimulanserna absolut tidigast under fjärde kvartalet i år.

En svagare kinesisk makrostatistik bidrog till en nedåtgående börs i Kina under maj. Vi ser dock förutsättningar för att kinesisk BNP-tillväxt kommer att hamna kring nära 8% för helåret 2013. Närmare hälften av tillväxten har de senaste åren kommit från investeringar men Kina står nu inför en utmaning att skifta från investerings­driven tillväxt till inhemsk konsumtion istället.

Även i Sverige har vi fått se lite svagare konjunktursignaler. Konjunkturinstitutets samlade barometerindikator sjönk till 91,9 i maj från 93,8 i april. Vår utgångspunkt är att första halvåret 2013 blir svagt, men att andra kvartalet blir bättre än det första. Under andra halvåret blir återhämtningen starkare med stöd av en fortsatt stabilise­ring av eurokrisen, en mindre åtstramande finanspolitik i världen samt en fortsatt expansiv penningpolitik.

Räntor och aktier

Räntemarknaden har på sistone struntat i något svagare makronyheter och lägre inflation och istället fokuserat på effekten av eventuellt minskade tillgångsköp i USA, som inneburit stigande långräntor. Under senaste tiden har vi även sett en omsvängning i Europa när det gäller de europeiska politikernas syn på tidplanen för att få ner länders budgetunderskott och mer krav på strukturella reformer som främjar framtida tillväxt.  Därför har man nu börjat släppa något på kraven och ger länderna längre tid på sig att uppfylla budgetmålen samt har sänkt räntorna på nödlånen till Portugal och Spanien. Detta kommer i sin tur innebära att vi nu får se en penning- respektive finanspolitik som nu verkar i en mer expansiv riktning.

I Sverige har räntorna stigit under maj, 10-årsräntan steg till exempel från 1,6% till 1,9%. Ränteuppgången berodde på starkare statistik från USA och Europa samt de ovan nämnda diskussionerna kring den amerikanska central­bankens politik.

I april skrev vi angående budryktena i Meda att det inte är någon rök utan eld. Sedan dess har ryktena intensifierats så mycket att Meda har valt att kommentera ryktena genom att meddela att Meda ej för diskussioner om ett samgående med annat bolag. Noterade bolag brukar inte kommentera rykten alls eftersom de då hamnar i en situation där de förväntas kommentera eventuella nya rykten. Detta har Meda löst genom att kommunicera att detta var en engångsföreteelse! Vi tror som sagt att det mycket väl kan bli en affär där Meda blir köpt men tycker att aktien är värd att äga även om Meda väljer att fortsätta på egen hand.

Atlas Copco med verksamhet inom gruvindustri och kompressorteknik har lanserat en helt ny kompressor som minskar energiförbrukningen med 50%. Eftersom energi­förbrukningen är 75% av totalkostnaden under produktens livscykel kommer denna produkt att bli mycket konkurrenskraftig och befästa Atlas Copcos position som världs­ledande inom området. Altas Copco har en stabil intjäning och ser ut att kunna fortsätta växa i många år till. Värderingen är fortsatt attraktiv och bolaget ger en direkt­avkastning på 3%. Det kan bli en extra utdelning då Atlas Copco har en stark balansräkning.

Nordens största internethandelskoncern Cdon har slutfört sin nyemission som tillför bolaget drygt 500 mkr. Pengarna skall stärka balansräkningen och ge ökade möjligheter till tillväxt. Bolaget har meddelat nya mål som innebär att omsättningen skall dubblas till 9 miljarder SEK 2017. Ännu så länge är andelen handel via internet liten i jämförelse med den traditionella och kan därför växa snabbt vilket gör Cdons mål fullt rimliga. Första kvartalet 2013 växte internethandel med 18% samtidigt som den traditionella handeln fortsätter att utvecklas svagt. Beskedet om emissionen har pressat aktien och den pressen borde nu minska.

Internethandelns snabba tillväxt på bekostnad av den traditionella handeln har gjort att H&M blivit en av de mest säljrekommenderade aktierna i Europa. Ofta är analyti­kers köp och säljrekommendationer baserade på hur de tror att aktien skall utvecklas på 3-6 månaders sikt. En aktie kan få en säljrekommendation trots att aktien anses köpvärd på lång sikt. I USA har H&M med sina snart 300 butiker en marknadsandel på en procent. VD Karl-Johan Persson ser ingen anledning till att denna marknads­andel inte skulle kunna vara lika som i Tyskland dvs 4-5 procent. I augusti startar H&M sin internetförsäljning i USA och därefter skall det bli en global lansering av H&M:s internettjänst. Vi tror att bäst resultat erhålls om man investerar på längre sikt och äger därför gärna H&M då vi tror att bolaget har goda möjligheter till fort­satt tillväxt samt att aktien ger en direktavkastning på drygt 4%.

Preferensaktier är ett intressant alternativ till stamaktier och obligationer då de förväntas ge en hög och fast utdelning. En preferensaktie har företräde till utdelning framför stamaktien. Ofta är denna utdelning fast och preferensaktien får därför en obligationsliknande karaktär. Fördelen för bolaget är att preferensaktier räknas som eget kapital och därmed stärker balansräkningen och ger därmed bolaget en ökad flexibilitet i jämförelse med om bolaget istället skulle ge ut obligationer. Nackdelen är en högre kostnad. Riskkapitalbolaget Ratos är senast ut att emittera en preferens­aktie som ger närmare 7% i årliga utdelningar. Emissionen tillför Ratos 1,5 miljarder vilket ger Ratos ökade möjligheter till nya förvärv som förhoppningsvis även gynnar bolagets ägare av stamaktier.


Utsikter

Vi kvarstår vid vår positiva syn för aktiemarknaderna. Vår optimism är baserad på en väntad global tillväxt 2013 på 3,5% och möjligheter till att den ökar till över 4% 2014. I kombination med centralbankernas mycket mjuka penning­politik, vilket inne­bär historiskt sett låga räntor under lång tid, ser vi goda utsikter. I Sverige har vi fått lite mer positiva signaler kring handlarnas framtidstro, där indika­torer visar en tydlig förbättring och den högsta siffran sedan juni 2011. Detta gör att vi ­väntar oss en bättre inhemsk konsumtion under andra halvåret 2013.

Ofta pratar man om att sprida riskerna och inte bara ha svenska aktier, men tittar man tillbaka de senaste 15 åren så har Stockholmsbörsen överträffat de flesta aktie­marknader. Det är slående hur väl den svenska börsen har stått sig, såväl under 15-årsperioden som under både kortare och längre tidsperioder. Det som talar för sven­ska aktier för en svensk placerare är att man slipper valutariskerna, inte drabbas av några extrakostnader före­nade med utländska aktier och drar fördel av en starkt exportbaserad ekonomi som automatiskt ger placeraren en god exponering mot resten av världen.

Trots en stark börs under de första fem månaderna på det nya året värderas svenska aktier till attraktiva p/e 13,9 på 2013 års prognoser och ger en genomsnittlig direkt­avkastning på drygt 4%.

Meetoo flyttar

Vi vill också meddela att vi kommer flytta Meetoos kontor den 25/6 till nya lokaler på Grev Turegatan 12A.

10 juni 2013

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

Tillbaka