Från vår horisont...

May 16, 2013

…noterar vi att Stockholmsbörsen inledde april oroligt och vände ner ca 4% från nivåerna i månadsskiftet mars/april. Förklaringen till detta var framför allt svagare konjunkturstatistik från USA, Europa och Kina och de första kvartalsrapporterna från börsföretagen. Allt eftersom månaden gick visade dock börserna återigen sin underliggande styrka och Stockholmsbörsen slutade upp med 1,2% för april månad. Vi kan nu glädjas åt att börsen i Stockholm nu är upp 11% sedan årsskiftet.

Världsindex steg med nästan 3% i april. Den starka uppgången i Japan fortsatte med en uppgång på cirka 12% (i svenska kronor 8%). Kortsiktigt gynnas naturligtvis den japanska börsen av de stora stimulansåtgärderna då valutan har försvagats kraftigt, vilket i sin tur gynnar de stora exportbolagen.

Världsekonomin har lyckats undgå vissa större risker, och de finansiella mark­nader­na fortsätter att förbättras. Den globala tillväxten har dock varit fortsatt svag och arbetslösheten är fortfarande hög i många länder. Återhämtningen är ojämn och BNP-tillväxten varierar stort mellan olika länder. Tillväxtmarknaderna upplever dock en relativt stark tillväxt.

Totalt sett har dock utsikterna förbättrats, men vägen till återhämtning i de utveck­la­de länderna kommer att vara fortsatt skakig. I Europa förväntar vi oss en gradvis för­bättring under andra halvåret 2013. Tillväxten i euroområdet dämpas av kredit­åtstram­ningar och anpassningar av ländernas skuldsättning. Enligt vår mening är den värsta krisen över i Europa och vi kan konstatera att bara för ett år sedan stod till exem­pel Spanien vid avgrundens rand. I dag har läget förändrats och ingen frågar längre om landet kommer att söka stöd. För dessa länder är det dock viktigt att de genom­för strukturreformer som gynnar tillväxten samtidigt som de skär i budgeten.

När det gäller den amerikanska konjunkturutvecklingen har det under den senaste månaden kommit svagare signaler. Arbetslöshetsstatistiken och BNP för första kvar­talet var något sämre än väntat. Vi kan dock se att signalerna från hushållen har varit starkare än väntat, vilket är positivt. Amerikanska central­banken köper för närvaran­de stats- och bolåneobligationer för totalt 85 miljarder USD per månad för att stödja den amerikanska återhämtningen. Under den senaste tiden har det kommit allt fler uttalanden från flera håll att takten bör dämpas till 40-45 mdr USD per månad. I takt med att ekonomin förbättras kommer den ameri­kanska centralbanken att minska dessa köp, men vi väntar oss att detta hän­der tidigast under 2014. När vi summerar hälften av de amerikanska börsbolagens första kvartalsrapporter 2013 visar det sig att 74 procent har slagit vinstförvänt­ning­arna. Detta bådar gott för helåret 2013.

En svagare kinesisk makrostatistik bidrog till en stillastående börs i Kina under april. Vi ser dock förutsättningar för att kinesisk BNP-tillväxt kommer att hamna kring 8% för helåret 2013. Vi väntar oss att tillväxten fortsätter att accelerera stadigt med stöd av en stimulerande penningpolitik och en återhämtning i exportefterfrågan.

Även i Sverige har vi fått se lite svagare konjunktursignaler. Vår utgångspunkt är att första halvåret blir svagt, men att andra kvartalet blir bättre än första kvartalet 2013. Under andra halvåret blir återhämtningen starkare med stöd av en fortsatt stabilise­ring av eurokrisen, en mindre åtstramande finanspolitik i världen samt en fortsatt expansiv penningpolitik. En tidig signal på att vi nog har det värsta bakom oss var den svenska industrins orderingång för mars som steg med 10,5% jämfört med måna­den före. Orderingången från hemmamarknaden steg med hela 19,9%.

Räntor och aktier

Centralbankerna i Japan, USA och Europa fortsätter att fokusera på att ge stöd åt den globala ekonomins återhämtning. Den senaste tiden har centralbankerna i Austra­li­en, Danmark, EMU, Indien, Polen och Sydkorea sänkt räntorna. USAs centralbank, Federal Reserve, har tydligt markerat att de kommer att föra en lätt penningpolitik tills ekonomin uppvisar en tydlig och uthållig återhämtning.  Bank of Japan har lättat ytterligare på sin penningpolitik och aviserat ännu större satsningar på köp av stats­obligationer och börshandlade fonder under de kommande två åren. Den svenska riksbanken överraskade marknaden genom att justera ned inflationsprognosen samt skjuta fram prognosen om räntehöjning fram till andra halvåret 2014. Sammantaget gör detta att sannolikheten för en räntesänkning ökat betydligt.

Dessa åtgärder från centralbankerna och svagare makroekonomisk statistik från såväl USA, Europa som Kina har inneburit kraftigt fallande långräntor under april. Skillnaden mellan räntenivåerna på statsobligationer i norra och södra Europa har minskat ytterligare under månaden, då placerarna har blivit mer riskvilliga. Spanska och italienska långräntor handlas exempelvis på de lägsta nivåerna sedan 2010. Italien har äntligen lyckats bilda en ny regering, vilket påverkat marknaden positivt.

Från att 1953 varit en bil och traktorverkstad är i dag Autoliv världens största tillver­kare av bilsäkerhetsprodukter. År 1956 startade bolaget tillverkning av bilbälten och 1980 tillverkning av krockkuddar. Nu har bolaget en rad olika säkerhetsprodukter, bl.a. radarsystem, system för mörkerseende, skydd mot whipflash-skador och skydd för fotgängare. Autoliv levererar till alla stora biltillverkare i världen. De senaste fem åren har vinsten fördubblats och Autoliv är i dag marknadsledande i Kina med en marknadsandel på ca 35%. Den geografiska spridningen och att bilar innehål­ler allt fler säkerhetsprodukter ger fortsatt goda tillväxtmöjligheter.

Auto­livs låga värde­ring kan kanske förklaras av att bolaget är underleverantör till bil­indus­trin, som brukar vara duktiga på att pressa ned sina leverantörers margina­ler. Autolivs ledande ställning med högteknologis­ka produkter talar dock för fortsatt goda marginaler. Den pågående processen om böter för kartellbildningen ser ut att leda till lägre kostnader än väntat. Detta gör att aktieägarna förmodligen kan se fram emot att nettokassan används till extra utdelning eller återköp av aktier.

Elekta har varit en av de absolut bästa placeringarna på Stockholmbörsen de senaste 15 åren. Bolagets första stora produkt var strålkniven för behandling av hjärntumö­rer som uppfanns av bolagets grundare professor Lars Leksell. Sonen Laurent Leksell har förvaltat bolaget väl genom förvärv och produktutveckling. I dag är Elekta ett av de absolut främsta bolagen i sektorn tillsammans med det amerikanska bolaget Vari­an. Elekta säljer idag flera avancerade produkter inom cancervård och varje dag be­handlas mer än 100.000 personer av bolagets produkter. En befolkning som blir allt äldre och fler länder som kan investera i avancerad sjuk­vård innebär fortsatta till­växt­möjligheter för Elekta. Bolagets mål är att årligen växa med 10% och ha en vinst­tillväxt som överstiger försäljningstillväxten. Allt annat lika och om bolaget uppfyller sina mål skall aktien därmed stiga årligen med mer än 10%.

Bahnhof är ett mindre bolag noterat på Aktietorget som säljer internetbaserade tjän­ster till företag och hushåll. Affärsmodellen innebär stabila och förutsägbara intäkter. Prog­no­sen för 2013 innebär att bolaget, trots nytt kursrekord, värderas nästan lika lågt som Telia trots att Bahnhof (till skillnad från Telia) visar god organisk tillväxt. Ett listbyte till Nasdaq/OMX kan bli aktuellt vilket kan innebära ett större intresse från institutio­nella investerare.

Mätteknikföretaget Hexagons kvartalsrapport var i allt väsentligt som väntat. Trots detta reagerade börsen positivt på rapporten och aktien noterade nytt all-time-high. Vd Ola Rollén spår att efterfrågan kommer att förbättras successivt och vi tror att börsen kommer att fortsätta att omvärdera bolaget från att betrak­tas som ett verk­stads­­bolag till ett bolag som levere­rar innovativ mjukvara med höga marginaler.

Utsikter

Vi ser fortsatt goda möjligheter för aktiemarknaderna. Vår optimism är baserad på en väntad global tillväxt 2013 på 3,5% och möjligheter till att den ökar till över 4% 2014. När centralbankerna fort­sätt­­er att föra en mycket mjuk penning­politik, vilket innebär fortsatt historiskt låga räntor under lång tid, är utsikterna goda.

De svenska börsnoterade företagens kvartalsrapporter för första kvartalet 2013 har kommit in något under förväntan. Vi räknar dock med att andra kvartalet kan bli något bättre. Vinstprognoserna för företagen har justerats ned sedan årsskiftet och årets vinstförväntningar är nu mer rimliga. Vi väntar oss att företagen kommer att börjar signalera ökade intäkter och försäljning under andra halvåret 2013.

Trots en stark börs under de första fyra månaderna på det nya året värderas svenska aktier till attraktiva p/e 13,9 på 2013 års prognoser och ger en genomsnittlig direkt­avkastning på drygt 4%.

15 maj 2013

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer


Tillbaka