Från vår horisont...

Apr 12, 2013

… kan vi notera att den underliggande positiva trenden på världens börser fortsatte även under mars.  Världsindex steg med drygt 2% och Stockholmsbörsen steg 0,7%. Summerar vi börsens utveckling under första kvartalet 2013 har världsindex stigit med 6% och Stockholmsbörsen med 9%. Japanbörsen utmärkte sig speciellt under första kvartalet 2013 med en uppgång på nästan 20%. Den starka uppgången i Japan beror till stora delar på fortsatt yenförsvagning i spåren av det gigantiska stimulans-paketet. Annars präglades börserna i mars av situationen på Cypern och trots att den akuta krisen är löst i landet visar det att problemen i eurozonen är långt ifrån över.

En stor orsak till den högre riskviljan och de stigande börskurserna under det senaste halvåret har varit att centralbanker runt om i världen indikerat en stark vilja att stödja en konjunkturåterhämtning. Dessutom pekar statistik, främst från USA, på att den globala konjunkturen har bottnat och att förväntningarna på en återhämtning har ökat. Bidragen till den globala tillväxten kommer framför allt från Kina och USA, medan det återstår mycket arbete för att få bukt med Europas ekonomi.

Tillväxten i svensk ekonomi dämpades under fjolårets sista två kvartal, men vi ser nu att botten är passerad. Inledningen av innevarande år har vi fått lite mer positiva signaler från såväl exportindustrin som hushållens konsumtion.

Konjunkturinstitutets barometerindikator, som sammanfattar läget i svensk ekono­mi, steg till 95,4 i mars jämfört med 94,7 i februari. Indikatorn ligger nu knappt fem enheter under det historiska genomsnittet. Vi förväntar oss att aktiviteten tar fart under året, då vi bedömer att hushållen tar över som tillväxtmotor.  Fortsatt positiva konjunktursignaler under året gör att BNP-tillväxten mycket väl kan hamna över 2% i år och över 3% nästa år.  Arbetsmarknaden har utvecklats överras­kande starkt trots en svag efterfrågan i svensk ekonomi, men fortfarande är arbetslösheten, i synnerhet bland ungdomar, alltför hög.

En blandad bild av den kinesiska makrostatistiken bidrog till en svag börsutveckling i Kina under mars. Den inkomna statistiken under senaste månaden har varit svaga­re än väntat, men det kinesiska nyårsfirandet gör att man inte skall övertolka dessa siffror. Under senaste tiden har man genomfört stramare utlåningsregler för att kyla ner den överhettade fastighetsmarknaden.

I Europa har den makroekonomiska statistiken varit blandad. BNP-siffrorna för det fjärde kvartalet 2012 var svaga i flera länder. De mer framåtblickande indikatorerna skönjer en viss ljusning. Det tyska IFO-indexet har till exempel varit starkare än vän­tat. Detta pekar på att botten är passerad i Europa, även om ekonomin balanserar på en tunn och skör tråd.

Räntor och aktier

De politiska frågorna i Italien, Portugal och Cypern är fortfarande olösta och även om ränteutvecklingen varit uppåtriktad i dessa länder har osäkerheten och svagare statistik än väntat gjort att de internationella räntorna har fallit tillbaka.

Penningpolitiken runt om i världen fortsätter att fokusera på att ge stöd åt den glo­bala ekonomins återhämtning. USAs centralbank, Federal Reserve, har tydligt mar­ke­rat att de kommer att föra en extremt lätt penningpolitik tills ekonomin uppvisar en tydlig och uthållig återhämtning.  Bank of Japan har lättat ytterligare på sin penningpolitik och aviserat ännu större satsningar på köp av statsobligationer och börshandlade fonder under de kommande två åren. Dessutom har ECB och Bank of England indikerat att de kan lätta på penningpolitiken ytterligare ifall det skulle bli nödvändigt. Efter svaga konjunktursignaler från Europa förväntar vi oss också en räntesänkning från ECB den 2 maj.

Tele 2:s försäljning av sin ryska verksamhet innebära att största ägaren Kinnevik erhåller 3,8 miljarder i utdelning och blir helt skuldfritt. Detta gör det möjligt att fortsätta investera i nya tillväxtområden såsom ”online” (internethandel). Kinnevik menar att det här finns ett ”window of opportunity” och vill passa på att ta mark­nads­positioner innan någon annan gör det. I dag svarar nät­handel för 25% av Kinneviks värde, medan telekom och tjänster svarar för 60%.

Det bokförda värdet på internethandelstillgångarna är ofta föremål för diskussion där Kinnevik hävdar att bolagets egna värderingar är konservativa. En nyligen genom­förd refinansiering av Avito, Rysslands ”Blocket”, visade att värde­ringen av detta bolag var försiktig. Av Kinneviks exponering mot över 80 länder utgör fler än hälften så kallade tillväxtländer. De senaste 30 åren har aktien givit en genom­snittlig årlig totalavkastning på 20%. Med dagens exponering mot såväl tillväxtbranscher som tillväxtmarknader bör vi få se en god totalavkastning i flera år till.

Ingen rök utan eld! I fallet Meda tror vi att det finns en eld, budryktena är inte helt ogrundade. Redan i juli 2011 skrev Wall Street Journal att Meda varit till salu en längre tid och att det då fanns ett konkret köpintresse från det kanadensiska bolaget Valeant Pharmaceuticals. En affär med Valeant vore logisk då bolagen känner varan­dra väl samt kompletterar varandra både produktmässigt och geografiskt. Även ett riskkapitalbolag skulle kunna vara en tänkbar köpare då Meda har starka kassa­flö­den vilket tillsammans med en upptinad lånemarknad möjliggör ett lånefinansierat förvärv.

Framgångssagan Meda har i mångt och mycket skapats av VD Anders Lönner som nu hunnit bli 68 år. Någon gång vill Anders förmodligen kliva tillbaka vilket ytterligare talar för en strukturaffär.

En upptinad lånemarknad och högre värderingar där säljare och köpare lättare kan mötas innebär fler företagsaffärer både på och utanför börsen. Detta innebär en intressant tid för Ratos som både vill sälja och köpa bolag. Ratos är ett noterat risk­kapitalbolag och ger därmed en unik möjlighet för mindre investerare att indirekt placera i mindre och medelstora onoterade bolag.

Historiskt har Ratos lyckats myck­et bra och aktien har i många år givit en väsentligt bättre totalavkastning än börsen i snitt. Dock inte 2011 och 2012 då aktien total­av­kast­ning varit -32 resp. -17%. Ett VD-byte som skapat osäkerhet och Ratos expone­ring mot den svaga europamarknaden har bidragit till kursnedgången. Nu ser vi att läget i Europa stabiliseras och att Ratos under ny ledning fortätter att genomföra flera intressanta affärer. Fler affärsmöjlig­heter, bättre konjunkturutsikter och ett växande förtroende för Ratos nya VD Susanna Campbell kan åter ge Ratos aktieägare en god avkastning.

Utsikter

Även om vi bedömer att vi har en gynnsam miljö för aktier i ett längre perspektiv finns det farhågor för att vinstförväntningarna är alltför högt ställda för första kvartalet 2013. Risken är att marknaden kan bli besviken vilket kan innebära vissa vinsthemtagningar på börsen, något som kan öppna för bra köptillfällen

Med en bättre världskonjunktur, företag med starka balansräkningar och låga räntor ser vi, bortom de första kvartalsrapporterna 2013, en fortsatt uppsida för aktier.

Optimismen grundas på förväntningar på en global tillväxt under 2013 på över 3% och tilltro till att den ökar till över 4% under 2014. Kombinerat med att centralbank­erna fortsätter att föra en mycket mjuk penningpolitik, vilket innebär fortsatt historiskt låga räntor lång tid framöver, är utsikterna goda.

Trots en stark start på det nya året värderas svenska aktier till attraktiva p/e 13,5 på 2013 års vinstprognoser och ger en genomsnittlig direktavkastning på drygt 4%.

12 april 2013

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

Tillbaka