Från vår horisont....

Mar 11, 2013

…fick vi se en blandad utveckling bland världens börser under februari. Efter den starka inledningen på året slutade världsindex i princip oförändrat under februari och har hittills i år gått upp med 3,2%. Samtidigt fortsatte Stockholmsbörsen sin starka utveckling och är nu upp nästan 9% sedan årsskiftet.

Den starka uppgången på hemmaplan beror dels på att den svenska BNP-siffran för fjärde kvartalet 2012 blev starkare än de flesta räknat med, dels på allt ljusare signaler och indikatorer från USA och Europa. New York-börsen noterade f ö ett nytt all-time high i mars. Det förra var daterat början av 2007, vi får hoppas att vi varken glömt eller förlåtit allt som hänt sedan dess…

På flera andra aktiemarknader, till exempel Kina, Ryssland och Indien, fick vi se en svag börsutveckling under februari. Orsaken till detta hängde i stora delar ihop med svagare ekonomiska indikatorer i Kina och officiella kinesiska uttalanden om att det finns behov av att begränsa spekulationer på fastighetsmarknaden. Därutöver kom det siffror som visade att den indiska ekonomin växte med ”bara” 4,5 procent, den lägsta tillväxten på närmare fyra år. Trots detta är Asienbörserna inte långt ifrån nivåer kring 18-månadershögsta.

I USA fortsätter ledande indikatorer att peka på en starkare ekonomisk tillväxt. Den senaste tidens försäkringar från centralbanken Federal Reserve om fortsatta stimulanser, kombinerat med bättre ekonomiska data, har motverkat effekterna från den trevande starten på budgetåtstramningarna.

I Europa har den makroekonomiska statistiken varit blandad. BNP-siffrorna för det fjärde kvartalet 2012 var svaga i flera länder. Å andra sidan var mer framåtblickande indikatorer som till exempel det tyska IFO-indexet starkare än väntat. Detta pekar på att botten nu är passerad.

För Europa förväntar vi oss en gradvis återhämtning i år. Ett orosmoln är dock läget i Italien. Visserligen säkrade vänstern i valet underhuset med knapp marginal, men i senaten kunde inte något av blocken samla en majoritet. En möjlighet är att vänstern kommer att söka samarbete med den säregna rörelsen Cinque Stelle med komikern (!) och bloggaren (!!) Beppe Grillo i spetsen. Ett nyval i Italien är inte orimligt och det skulle räcka med en liten förskjutning av rösterna från vänster till höger för att Ber­lusconi skall få majoriteten och ett skräckscenario bli verklighet. Detta skulle kunna leda till börsfall, att Italiens kreditbetyg sänks och att räntorna vänder upp snabbt.

I Japan och Brasilien börjar det skönjas vissa tecken på att tillväxten återhämtar sig. I Kina har vi fått uppmuntrande signaler under hösten 2012. Kina kommer att fortsätta med ekonomiska reformer för att stödja en fortsatt god tillväxt och framför allt att stimulera den inhemska efterfrågan och investeringarna i infrastruktur under de närmaste åren. Vi förväntar oss en tillväxt i Kina på 7,5-8% för 2013.

De svenska exportchefernas syn på exporten förbättrades i början på första kvartalet 2013. Exportchefsindex steg till 51 från 43 kvartalet före. En uppmuntrande konjunk­tursignal är också inköpschefsindex som steg till 51 i februari vilket kan jämföras med i oktober då index låg på rekordlåga 43. Stigande global efterfrågan kombinerat med fördröjda effekter från lägre räntor och högre börskurser talar för att både expor­ten och inhemsk efterfrågan fortsätter att accelerera i Sverige. I ett positivt scenario skulle Sverige kunna komma upp i en tillväxt på över 2% för 2013.

Räntor och aktier

Vi fortsätter alltså att se positivt på samhällsekonomin under året. Detta talar för stigande obligationsräntor. Svenska räntor föll dock tillbaka i februari, medan räntorna i Sydeuropa steg efter den osäkerhet som skapades av det italienska valet. Utvecklingen i omvärlden, framför allt i USA och de snabbväxande ekonomierna i Asien, kan leda till en högre efterfrågan i svensk ekonomi och därmed ett högre inflationstryck.

Än så länge lyser dock inflationen med sin frånvaro. Räknar man bort effekten av ränteförändringar var den underliggande inflationen 1,0 procent, vilket gör att vi väntar oss att Riksbanken kommer att behålla en reporänta på 1% under hela 2013.

Proffice och bemanningsindustrin som helhet växer snabbt och är under stor föränd­ring. Ett ökat intresse av att snabbare kunna sänka kostnader i svagare tider och snab­bare kunna växa i bättre tider gynnar branschen. Bemanningsbolagen blir också alltmer accepterade, även bland politiker, då de förbättrar rörligheten på arbetsmark­naden.

I Sverige sysselsätts drygt en procent av arbetskraften via olika bemanningsbolag. I Europa är motsvarande siffra mellan 2-4%. Det är rimligt att tro att Sverige kommer att närma sig Europas snitt vilket betyder att marknaden kan tredubblas. En stor utmaning för ett bemanningsbolag är att hinna dra ned kostnader i tid inför en avmattning. Proffices ledning har lång erfarenhet av detta och bestämde sig efter förra årets negativa nyheter och ökade varsel för stora kostnadsbesparingar. Nu anser bolaget att det ekonomiska läget stabiliserats. Om konjunkturen vänder, vilket minskade varsel och en del statistik tyder på, kommer Proffices resultat att vända kraftigt uppåt och aktien skulle då kunna bli en av 2013 års vinnaraktier.

SCA är en av värdens största tillverkare inom personliga hygienprodukter och världens tredje största tillverkare av mjukpapper (toalettpapper, hushållspapper, servetter, mm). SCA är även Europas största privata skogsägare vilket ger en säker tillgång till råvara. Skogen och mjukpapper ger stabila intäkter och efter att sålt sin förpackningsverksamhet är SCA i dag ett mer konjunkturstabilt bolag med goda tillväxtmöjligheter. Tillväxt sker genom nya produkter och genom etablering på nya marknader.

Dessutom finns det i Asien en stor potential då användandet av hygienprodukter är mycket lågt i jämförelse med Europa och USA. Till exempel använder amerikaner 22 kg mjukpapper per person och år. Motsvarande siffra för Asien är endast 2 kg. Genom­förda besparingar kommer att öka vinsten och direktavkastningen kommer 2014 att närma sig 4%. Hög direktavkastning tillsammans med den stabila intjäningen och goda tillväxtmöjligheter gör aktien attraktiv.

Utsikter

I spåren av en återhämtning i världsekonomin och av en ökad riskvilja har vi fått se en rad stora företagsaffärer. Uppköpen på New York-börserna har under 2013 uppgått till nära 160 mrd USD, vilket gör att starten på året hör till den starkaste sedan 2005. Detta ökar intresset för aktier ytterligare.

Rapportperioden för bolagen på stockholmsbörsen för det fjärde kvartalet var visser­ligen bättre än kvartalet innan, men får ändå betecknas som relativt svag. Förvänt­ningarna var dock lågt ställda och de flesta rapporter mottogs ganska positivt på börsen. Under hela 2012 nettoköpte livföretagen i Sverige aktier för närmare 72 mrd kronor. Vi räknar med att investerarna fortsätter att öka andelen aktier under det närmaste halvåret, då det finns brist på andra placeringar.

Vi har under en längre tid varit positiva till aktiemarknaden och fortsätter att satsa på aktier. Med den ökade riskviljan har intresset för småbolag ökat och under de senaste tre månaderna har svenska småbolagsindexet gått nästan dubbelt så bra som storbolagsindex. De mindre bolagen är upp nästan 28% sedan början av december.

Trots en stark utveckling under det senaste halvåret värderas svenska aktier till attraktiva p/e 13,9 på 2013 års vinstprognoser och ger en genomsnittlig direkt­avkast­ning på drygt 4%. Några exempel på bolag som ger en hög utdelning i vår är Swed­bank, Tele2, Handelsbanken, Kinnevik, HM och Ratos.

11 mars 2013

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

Tillbaka