Från vår horisont...

Dec 11, 2012

… är mungiporna för det mesta uppåt . Aktiemarknaden hade under november en positiv utveckling. Världsindex noterade en uppgång på 1,1% och  Stock­holms­börsen uppvisade en uppgång på 3,1%. Detta innebär att börsen i Stock­holm har gått upp 13% (!) sedan årsskiftet. Förkla­ringen till den positiva utveckling­en i november, som för övrigt fortsatt under början av december, var bland annat allt bättre amerikansk statistik, de pågående förhand­lingarna kring och ett hopp om en lösning av ”the fiscal cliff i USA” och tecken på återhämtning för Kinas ekonomi.

Världen och konjunkturen

Det så kallade ”fiskala stupet” i USA innebär påtvingade besparingar och skattehöj­ningar på ca 600 mdr USD. Dessa åtgärder skulle utan vidare kunna försätta USA i recession. Den stora knäckfrågan är hur demokraterna skall få med republikanerna på skattehöjningar för de allra rikaste.

Politiska risker och osäkerhet är svåra för finansmarknaderna att bedöma och därför tror vi att de närmaste veckorna blir oroliga. Vår utgångspunkt är dock att politi­ker­na kommer att ta sig samman och komma fram till en budgetöverenskommelse, tro­ligtvis en bit in i januari. Annars finns det flera positiva tecken i den amerikanska ekonomin, där fastighets- och byggmarknaden visar på en förbättring från låga nivåer. Dessutom ser vi en ökad sysselsättning i USA, vilket i sig kommer att stimu­lera hushållens konsumtion, som står för 70% av landets BNP.

I Europa är läget annorlunda. De ledande indikatorerna i hela eurozonen är mycket svaga och tillväxten 2013 kommer att bli svag. Från dagens läge tror vi dock inte att det blir så mycket sämre. Alla vet att Europa har stora problem, men det har trots allt gjorts en hel del positivt det senaste halvåret. Detta gör att vi tror på en försik­tig för­bättring i ekonomin under nästa år. Trots alla negativa rubriker har vi fått förbätt­ra­de konjunkturbarometrar som till exempel tyska IFO.

Finansiell stabilitet och budgetkonsolidering är en förutsättning för en återgång till högre strukturell tillväxt och ökad sysselsättning. Lika viktigt är det att de genomför reformer och åtgärder för att modernisera de europeiska ekonomierna, stärka konkurrenskraften och därmed säkerställa hållbar tillväxt. Nu är det är upp till de europe­iska regering­arna att återupprätta förtroendet genom reformer och åtgärder som främjar tillväxt.

Svensk ekonomi har utvecklats svagt under de senaste kvartalen men vi tror på en förbättring från här och nu. Det finns flera tecken på en vändning under 2013, där tillväxten förbättras gradvis under året. Vi tror också att Riksbanken sänker räntan under december, trots att riksbankschefen är oroad över hushållens skuldsättning.

Räntor och aktier

Med tanke på det extremt låga ränteläget kommer vi se en fortsatt förflyttning från obligations- till aktiemarknaden.

En tioårig statsobligation i Sverige ger idag blygsamma 0,9% i avkastning. Än mer anmärk­ningsvärt är att SKF under hösten lyckades ge ut en 7-årig obligation med en ränta på cirka 1,9%. Utan nämnvärt större risk ger SKF:s aktie nästan dubbelt så mycket i direktavkastning. Vi tror att jämförelser av detta slag kommer att driva pengar till aktiemarknaden.

Under hösten har vi sett en stark återhämtning för aktiekurserna i flera större bolag samtidigt som intresset för mindre bolag varit svagt med en svagare kursutveckling som följd, trots att flera mindre bolag visat bra rapporter med goda framtidsutsikter.

Aktiekursen i Atlas Copco, ett världs­ledande företag inom bland annat kompressor­teknik och gruv­utrust­ning, har under 2012 stigit med 24% inkl utdelning. Genom en stor andel stabila och återkommande service- och underhållsintäkter har Atlas Copco till skillnad från många andra företag visat att de kan tjäna pengar även under svåra år. Bola­get värderas därför högre än genomsnittet. Nu är balansräk­ning­en åter så stark att det finns möjlighet till extrautdelning. Direktavkastningen borde i så fall kunna bli 7%.

Ett mindre bolag som butiksinredningsbolaget Itab har kursmässigt inte gynnats av börsen trots god resultatutveckling och ytterligare en annonserad pilotinstallation av den helautomatiska kassadisken Easyflow. Easyflow innebär stora kostnadsbespa­ringar för detaljhandeln och stora tillväxtmöjligheter för ITAB. Två av Europas större butikskedjor testar nu produkten. Lyckade resultat kan inne­bära betydande tillväxt­potential. Itab växer också inom belysning där bolaget i dag levererar all belysning till Ikea och H&M och värderingen är lägre än snittet på börsen.

Utsikter

Så länge amerikanska politiker inte har bestämt hur de ska hantera statsfinanserna kommer marknaden att vara osäker. De flesta förväntar sig att partierna i USA kom­mer överens, men om detta skulle dra ut på tiden finns det risk för bak­slag. Proble­men i Europa bidrar naturligtvis också till turbulens och den (even­tuella) italienska regeringskrisen efter Mario Montis avgång kan skapa problem. Allt som andas en åter­komst för Berlusconi i italiensk politik bör ses som en potentiell katastrof.

Trots detta finns det ett flertal faktorer som talar för en positiv börsutveckling. Får vi bara en budgetöverenskommelse i USA kommer blickarna att åter riktas mot före­tagens starka balansräkningar och att konjunkturen, framförallt i USA och Kina, ser bättre ut. Detta i kombination med det extremt låga ränteläget bör leda till en fortsatt positiv utveckling för börsen.

Optimismen bland världens fondförvaltare ökade kraftigt i november. Det visar den månatliga enkät som görs av Bank of America/Merrill Lynch. Enkäten indikerar en fortsatt omallokering från obligationer till aktier bland stora institutionella placerare.

Vid en jämförelse mellan hur Stockholmsbörsen värderas i dag och tidigare kommer man fram till ett antal nyckeltal som visar på en tydlig rabatt jämfört med historiska siffror. Det rullande P/E-talet ligger i dag på 12,5, vilket kan jämföras med ett 10-års snitt på 14,4. Direktavkastningen är 4,5% för 2012, vilket kan jämföras med ett snitt på 3,5%. Tittar man på ett gammal beprövat mått som P/BV värderas Stockholms­börsen till 1,4 i dag, vilket kan jämföras med ett tioårssnitt på 2,1.

Att tänka på - tjänstepensioner

Många betalar idag onödiga avgifter för sina tjänstepensioner. Genom att flytta från de traditionella pensionsbolagen och istället välja Avanza eller Nordnet, som tar noll i avgifter, erhålls, allt annat lika, en betydligt högre pension.

En person som är 35 år med en månadslön på 49.000 kr och med 7.000 i månatliga premieinbetalningar får till exempel ett pensionskapital på 6,2 mkr istället för 5,6 mkr (källa Nordnet) om Avanza eller Nordnet väljs istället för ett bolag som debiterar 0,65% i årliga avgifter. Debiterar bolaget dessutom insättnings­avgifter blir förstås skillnaden ännu större.

Meetoo hjälper till med förvaltning av pensionskapital för kunder med depåer hos Avanza eller Nordnet.

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

Tillbaka