Från vår horisont...

Nov 9, 2012

… här på Tysta Gatan är utsikterna blandade. Konjunkturen verkar utvecklas åt flera håll samtidigt. Bolagsrapporterna visar upp en blandad bild, osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen i Kina och läget i Europa är fortsatt stort, även om det faktiskt verkar som om tilltron till Eurons framtid har förbättrats.

Det amerikanska presidentvalet har givetvis också kastat sin skugga över kapital­mark­naderna och osäkerheten kring det amerikanska så kallade finanspolitiska stupet (the fiscal cliff) har dämpat optimismen. Barack Obamas klara seger kommer givetvis inte att lösa alla problem i sig men vi tror ändå att det blir lättare för honom att hantera problemen än det hade varit för en mer ideologiskt nedgrävd republi­kansk president.

Det rimliga är att problemet kring ”stupet” får en lösning runt årsskiftet, men att det kommer att ske efter mycket bråk, som till exempel förra året när skuldtaket höjdes. Att den amerikanska ekonomin varit lika systemetiskt dopad som Lance Armstrong är ju en offentlig sanning och det är troligt man fortsätter att hålla den vid liv med syntetiska medel ett tag till. Samtidigt är det värt att hålla i minnet att USA kommit en bra bit längre än till exempel Europa när det gäller att få ordning på banksystemet och fastighetssektorn och att ingjuta framtidshopp i konsumenterna.

Världen och konjunkturen

Den starka globala börsutvecklingen i september följdes av en blandad utveckling under oktober månad. Investerare brukar vara nervösa för oktober som börsmånad, då det skett flera börskrascher genom åren. Under oktober har det varit mest fokus på valet i USA, den fortsatta eurokrisen och bolagens kvartalsrapporter.

I Europa fortsätter statistiken att peka nedåt och en möjlig försening i Europas krishanteringsplan oroar många placerare. Positivt är att kraftfulla interna åtgärder har vidtagits i Italien och Spanien samt att den europeiska centralbanken har meddelat att tillräckliga åtgärder skall vidtas för att få ned räntenivån, vilket är helt avgörande för att dessa länder skall kunna få ordning på sin ekonomi. Därmed har risken för en kollaps minskat väsentligt.

Med större delen av rapportperioden bakom oss i Sverige står det klart att den försämrade konjunkturen är högst märkbar i börsbolagens siffror. Det är dock stora variationer från bolag till bolag. Flest besvikelser kommer inte oväntat från den konjunkturkänsliga verkstadssektorn, men trots detta kunde vi notera att svaga rapporter möttes med stigande aktiekurser. Förklaringen till detta är att placerarna redan har betydligt lägre vinstförväntningar än analytikerkollektivet. Ett bolag som överraskade positivt var Hexagon, som dessutom av allt fler ses som ett mjukvaru­företag mer än ett verkstadsföretag och därmed också prissätts högre.

Amerikansk tillväxt kan överraska under 2013 när/om det finanspolitiska stupet, som innebär att automatiska åtstramningar i form av skattehöjningar och minskade statsutgifter träder i kraft i början av 2013 om inte politikerna enas om något annat, är löst. Amerikansk konsumtion kan ta fart då amerikanska hushålls disponibla inkomster ökar som följd av låga räntor och låga energipriser och investeringarna kommer igång igen. USA kan komma att bli ett draglok i världsekonomin de när­maste åren.

Räntor

Den stora efterfrågan på obligationer har drivit ned räntorna till de lägsta nivåerna någonsin och vill man ha en högre obligationsränta måste man acceptera att ta risker. Eftersom inflationstrycket kommer att vara fortsatt lågt beräknas räntorna komma att stiga först 2013/2014. Det gör att placeringar i långa obligationer med fast ränta blir riskfyllda och att vi därför förordar obligationer med kortare löptider.

Aktier

Den för detaljhandeln viktiga julhandeln har förutspåtts minska för första gången på 17 år p g a konsumenters sämre framtidstro då antalet varsel i Sverige ökat. Ökade varsel påverkar detaljhandeln mer negativt än om arbetslösheten stiger med någon procentenhet. Rädslan att förlora arbetet drabbar långt fler än de som faktiskt blir arbetslösa. Siffrorna för detaljhandeln för september överraskade dock positivt vilket kanske innebär en god julhandel trots allt. Bakom de goda septembersiffrorna ligger låg inflation och låga räntor som ger hushållen större disponibla inkomster.

En del av detaljhandeln som dock växer kraftigt är internethandeln. Investment­bola­get Kinnevik vill snabbt ta en stark marknadsposition och investerar därför tungt i internethandel, främst genom det tyska bolaget Rocket Internet och dess portfölj­bolag som sko- och modeföretaget Zalando. Priset anses av många vara högt men detta skall ställas mot den snabba tillväxten. Zalando startade sin verksamhet 2008 och redovisade för första halvåret 2012 en försäljning som nästan låg i nivå med siffran för helåret 2011.  Kinnevik äger även stabila och kassagenererande Tele2, Korsnäs och Millicom samt 25% i CDON som är nordens största internet­handels­aktör men värderas betydligt lägre än utländska liknande bolag. Andelen internet­köp i Sverige är hälften än motsvarande siffra i USA och Storbritannien vilket skapar tillväxtmöjligheter.

Genom att äga Kinnevik får man en spridning mellan stabila bolag och den snabb­­växande internethandeln. Dessutom ger det en rabatt på 38% mot substansvärdet J

Utsikter

Trots väntad negativ tillväxt i södra Europa spår IMF en tillväxt på 3,3% för 2012 och 3,6% 2013. Tillväxtländerna beräknas växa med 5%. I Kina väntar en vaktavlösning inom regimen i november och möjligtvis får vi se ytterligare stimulanser därefter.

Svenska bolag har ökat sin exponering mot tillväxtmarknader och är endast i en begränsad omfattning exponerade mot södra Europa. Den låga euron gynnar tysk exportindustri som i sin tur är en viktig exportmarknad för Sverige. Den starka kronan missgynnar mindre svenska exportbolag medan stora svenska multi­nati­onella exportbolag kan hantera en stark krona bättre då de har både produktion och försäljning i många delar av världen. Svenska bolag är idag generellt överkapi­tali­serade vilket innebär att de höga utdelningarna kan behållas.

Minskad europaoro och en förväntad lösning på fiscal cliff har bidragit till att Stockholmsbörsen under de första tio månaderna av 2012 är upp 11%. Trots börs­uppgången kan vi konstatera att värderingarna fortfarande är pressade, vilket till exempel aktiers ”implicita avkastning” (förväntade vinst i relation till börskurs) i jämförelse med obligationers avkastning visar. Nästan aldrig har skillnaden varit så stor till aktiers fördel. Det rullande p/e-talet för Stockholmsbörsen är cirka 12, vilket i ett historiskt perspektiv är lågt. Direktavkastningen på Stockholmsbörsen är för övrigt drygt 4%, att jämföra med en 5-årig statsobligation som endast ger 0,9% eller en placering i företagsobligation med bra rating som ger ca 2,5%. I våra ögon vittnar även detta om att börsen är lågt värderad.

Avslutning

Ur ett mer navelskådande perspektiv kan vi konstatera att Meetoo fortsätter att utvecklas. Bolaget fyller faktiskt 6 år om några veckor och har äntligen kommit så långt att vi börjat producera ett regelbundet utkommande brev till våra kunder – det som ni just nu har på skärmen.

Ett skäl till detta är att bolaget vuxit under sommaren. I augusti började Håkan Telander och Peter Lindvall på Meetoo.  De kommer närmast från Catella där de var ansvariga för förmögenhets­förvaltningens modellportföljer.

Ett annat tecken på vår tilltagande mognad är att vi funnit en mer storskalig lösning på vår ”Compliance”. Det finns en mängd regler att följa för ett finansiellt institut som Meetoo. För att säkerställa att detta kommer från och med 1 december 2012 advokatfirman Hökerberg & Söderqvist att vara vår externa ”Compliance” som granskar Meetoo och ger oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns.

I januari 2012 infördes Investeringssparkontot (ISK), en av de största förändringa­rna för privat sparande på mycket länge. Placeringar inom ramen för ett ISK innebär att reavinstskatt och skatt på utdelningar är noll. Istället betalas en fast schablonskatt som f n uppgår till ca 0,8% per år. Denna sparform blir fördelaktig nästan redan vid stillastående börs.

Sedan tidigare finns flytträtt för gamla försäkringar. En ny utredning föreslår en ökad flytträtt vilket möjliggör lägre kostnader för tjänstepensionen. Tjänstepensioner är ofta förenade med höga och svåröverblickbara kostnader. För de försäkringar som kan flyttas sänks avgiften till noll vilket innebär en väsentligt högre pension. Meetoo hjälper sina kunder med flytt och förvaltning av tjänstepensioner.

9 november 2012

Meetoo AB

Lotta            Håkan          Peter             Christer

Tillbaka