Rapport om vår förvaltning 2010

Jan 25, 2011

På många sätt var kapitalmarknaden en besvärlig arbetsplats under 2010. Börs­utveck­lingen präglades under hela året av en genuin osäkerhet bland placerare och andra bedömare utanför marknaden. Marknaden befann sig tid efter annan vid något som kan liknas vid ett vägskäl mellan tron på en fortsatt återhämtning för den globala konjunkturen och rädslan för en period med låg tillväxt, kanske t o m en kraftig recession.

Till detta kom en ständigt återkommande (och ännu i hög grad närvarande) oro för statsfinanserna i olika länder, on oro som vid flera tillfällen yttrade sig som massiva svängningar i såväl Euron som den amerikanska dollarn. Problemen var givetvis inte av den omfattningen som gällde under finanskrisen 2008 men fenomenet att marknaderna helt plötsligt (om än tillfälligt) slutar fungera är tydligen något vi måste lära oss att leva med.

Oron har lett till att mycket kapital flytt till andra tillgångar, i första hand ädel­metaller, men det är också troligt att en stor del av det kapital som cirkulerar på världens kapitalmarknader fortfarande är uppbundet i obligationer eller tillgodohavanden i olika ”säkra” banker.

En effekt av oron har varit att vissa valutor utvecklats mycket starkt. En gammal klassiker som schweizerfrancen är åter i ropet och glädjande kan vi konstatera att den svenska kronan också utvecklats mycket starkt. Svenska tillgångar har därmed fått en värdeutveckling som är positiv. Trots detta har även indexutvecklingen på hemmaplan i generella termer varit väsentligt bättre än på många andra håll. Några relevanta index visar utvecklingen.

Vår performance
Meetoo förvaltar en rad olika värdepappersdepåer. Sinsemellan är dessa olika, bero­ende på de olika kundernas val av risknivå och placeringshorisont. Eftersom vi inte förvaltar en fond eller någon annan ensartad produkt kan vi inte visa värde­utveck­lingen för våra kunder i form av utvecklingen för en fondandel eller något liknande. Däremot kan vi visa den genomsnittliga vägda utvecklingen för de portföljer vi har under förvaltning, oavsett sammansättningen av värdepapper i dem.

Förvaltningsresul­tatet (”Meetooindex”) visas i diagrammet nedan, månad för månad, med tids­vägda korrigeringar för uttag och insättningar. Det vägda genomsnittet för alla ingående depåer visar en uppgång på 23,4 procent under 2010. Trots ett relativt stort obligationsinnehav, under 2010 var i genomsnitt ca 30% av det samman­lagda kapitalet under förvaltning placerat i obligationer, har värdeökningen i genomsnitt varit större än för t ex den svenska börsens index. Det vägda jämförelseindex som redovisas i diagrammet nedan är viktat inom tillgångsslagen svenska aktier (OMX S30, 50%), utländska aktier (MSCI W, 20%) och svenska obligationer (OMRX TBI, 30%).

Även över tiden har utvecklingen varit positiv. Under perioden 2007-2010 har förvaltningsresultatet, om än med stora svängningar, sammantaget varit bättre än börsindex i Sverige och världen som helhet.

Framtiden
Rapportsäsongen har startat och även om tongångarna inte varit lika optimistiska och de positiva överraskningarna inte lika många som under fjolåret håller ändå den goda trenden i sig.

Däremot har den sedvanliga början av året, med januari som en stark börsmånad, inte upprepats. Hittills har månaden istället, med samma mönster som under hela 2010, visat den underliggande nervositeten och kurserna har slagit fram och tillbaka, ofta med stora och svårförklarliga ryck.

Utsikterna för börsåret 2011 ser ändå ganska positiva. För svenska företags del står hoppet till ökad försäljning och bibehållna marginaler, trots att kronans styrka pressar ner dem. Kinas tillväxt kommer givetvis fortsätta att vara viktig och vi räknar med att skuldproblemen i Europa (och USA) kommer att fortsätta att med jämna mellanrum kasta in marknaden i panikstämning.

Trots den underliggande oron är det svårt att blunda för att den nominella BNP-tillväxten i Europa och USA ligger över de långa statsobligationsräntorna vilket bådar gott för börsen. Däremot blir det säkert ingen dans på rosor heller detta år, det troligaste är nog att 2011, börsmässigt sett, blir ganska likt 2010. Stora svängningar men en positiv trend. Värt att minnas kan vara att de ganska smala portföljer vi bygger för våra kunder kan accentuera svängningarna, förhoppningsvis då också med en fortsatt positiv avvikelse gentemot index.

När det gäller urvalet av aktier försöker vi alltid att höja blicken och fundera på vilka bolag som har störst chanser att skapa stigande vinster, kanske inte i år eller nästa år utan mera på tre till fem års sikt. Vi känner oss fortfarande säkra på att vi lyckats hitta bolag som är lågt värderade jämfört med sin potential och som har väl fungerande affärsmodeller även i tider som präglas av finansiell oro.

Tillbaka